Pre študentov vzniká kampus, ktorý poskytne unikátny priestor na vzdelávanie

19.01.2023

Projekt, ktorý prepája stredoškolské a vysokoškolské štúdium a má za cieľ pružne reagovať na požiadavky trhu práce sa opäť posunul o krok vpred. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Trenčiansky samosprávny kraj podpísali zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci. Môže sa tak začať s realizáciou projektu spoločného stredoškolsko-vysokoškolského kampusu EDUTECH v Púchove.

"Ide o výraznú modernizáciu školského areálu, v ktorom sa nachádza naša Fakulta priemyselných technológií, Stredná škola, internát a ďalšie objekty školskej infraštruktúry. Projekt v memorande podporili významní zamestnávatelia, viaceré zahraničné školy a mesto Púchov,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik. Prvým krokom k realizácii tohto projektu bol podpis memoranda v lete minulého roka, nasledovalo schválenie uzatvorenia zmluvy o združení finančných prostriedkov Zastupiteľstvom TSK a samotné uzatvorenie zmluvy. Tá špecifikuje nehnuteľnosti tvoriace areál kampusu, spôsob združovania finančných prostriedkov aj mechanizmus, ktorým sa budú zmluvné strany podieľať na financovaní spoločných stavebných objektov. Aktuálne je ukončená štúdia a ďalším krokom je príprava projektovej dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. Súčasťou projektu je vybudovanie inovačného a kreatívneho centra pre materiálový výskum a dizajn v oblasti materiálov, ako je guma, textil, kompozity a ďalšie nekovové materiály, teda tie, ktoré sú dnes typické v oblasti výskumu na Fakulte priemyselných technológií. Počíta sa tiež s modernizáciou budov, existujúcej výskumnej infraštruktúry, internátu, športovísk, technologických laboratórií, parkovania a zelene.

EDUTECH Campus poskytne prostredie pre kvalitné odborné vzdelávanie pre prax, moderný aplikovaný výskum, kreatívnosť a uplatnenie sa na trhu práce. „Cieľom tohto projektu je pripravovať vzdelaných ľudí pre potreby výskumu a vývoja a pre potreby trhu práce. Chceme týmto projektom reagovať na veľmi dynamicky sa meniace prostredie, priemysel 4.0, automatizáciu, robotizáciu aj umelú inteligenciu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Je to veľká inovatívna zmena v oblasti odborného vzdelávania. Ako škola sme už začali so vzdelávaním pedagógov tak, aby boli schopní v tomto modernom kampuse vyučovať,“ doplnila riaditeľka Spojenej školy v Púchove Lenka Jancíková. Spojená škola svojim zameraním a technologickým vybavením pripraví budúcich odborníkov pre kľúčový priemysel v regióne a absolventov pre štúdium na Fakulte priemyselných technológií. „Popri odbornom vzdelávaní chceme riešiť aj vedu, výskum a inovácie, transfer technológií a kreativitu. Ak chceme, aby mladí ľudia zostali študovať v podmienkach nášho kraja a následne si tu našli aj uplatnenie, musíme im umožniť zapájať sa do rôznych kreatívnych aktivít. Takýto priestor práve tento projekt vytvorí,“ dodal rektor Jozef Habánik.

Zdroj: https://tnuni.sk/aktuality/pre-studentov-vznika-kampus-ktory-poskytne-unikatny-priestor-na-vzdelavanie/16c5ee9bdea2f482d706ad23d2ff73ac/