Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“

09.08.2013

Aktivity Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) smerujúce ku skvalitňovaniu vzdelávania a  príprave absolventov  úspešne uplatnených v praxi  vyvrcholili v týchto dňoch zapojením sa do národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.

Úvodná prezentácia projektu a diskusia o jeho realizácii v podmienkach našej univerzity sa konala  dňa 10. júla 2013 v zasadacej sieni Vedeckej rady ŽU za účasti riadiaceho tímu projektu, zástupcov spolupracujúcich firiem, akademických funkcionárov ŽU, vysokoškolských učiteľov a študentov.

Národný projekt je podporený Európskym sociálnym fondom v rámci operačného programu Vzdelávanie. Prijímateľom podpory a koordinátorom je Ústav informácií a prognóz školstva, ktorý je  organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠVVaŠ SR.

V rámci projektu sa s využitím dobrých skúseností vysokých škôl z celého Slovenska a expertov z praxe zdokonalí systém prepojenia vysokých škôl s praxou. Výsledkom bude absolvent lepšie pripravený na uplatnenie v praxi, na významné pozície u atraktívnych zamestnávateľov a tiež vysoká škola, ktorá bude  zo spolupráce s praxou benefitovať okrem transferu poznatkov v rámci výskumu a vývoja aj inovovanými študijnými programami, atraktívnym obsahom a zaujímavými formami vzdelávania.

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ je jednou z príležitostí nielen finančne podporiť aktivity vysokých škôl v spolupráci s praxou, ale poskytuje priestor pre analýzu štruktúry študijných programov v SR v konfrontácii s identifikovanými potrebami praxe a prognózami vývoja ekonomiky. V rámci projektu budú spracované odporúčania na inováciu pre vysokoškolské vzdelávanie, budú identifikované perspektívne študijné programy, navrhnuté systémové opatrenia a finančné modely.

Rektorka ŽU  Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. o zapojení univerzity  do projektu:

„Priblíženie vzdelávania k reálnym podmienkam v praxi vedie nesporne k zlepšeniu pozície absolventa na trhu práce a  v podnikaní, preto sa Žilinská univerzita kontinuálne venuje tejto problematike. Uplatnenie dobre pripraveného absolventa na trhu prácu je jedným z najvyšších kritérií kvality univerzity. Pre aktivity smerujúce ku skvalitneniu vzdelávania a k užšiemu prepojeniu s praxou sa snažíme získať podporu v rámci rôznych grantových schém, programov a fondov EÚ.  Privítali sme, že v rámci riešenia národného projektu vzniknú aj systémové riešenia a odporúčania pre vysokoškolské vzdelávanie v SR.“

Zdroj: http://www.uniza.sk/menu/inc.asp?menu=165&ver=sk&sub=np_vsakomotoryrozvoja.htm