Nadácia CLAAS ocenila autorov bakalárskych prác z Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

05.12.2019

Nadácia Claas s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku.

Už tradične sa aj v tomto roku úspešne zapojili do podujatia i študenti Technickej fakulty. Nadácia im udelila toto ocenenie už ôsmykrát ako podporu pre ich ďalšie vzdelávanie. Študenti boli vybraní na základe posúdenia kvality spracovania a obhajoby bakalárskych prác v akademickom roku 2018/2019 a ich výborné práce získali certifikát Nadácie CLAAS a jednorazovú finančnú podporu. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v Technoparku firmy CLAAS v Nemecku za osobnej  účasti pána Helmuta Claasa.

Študentom Bc. Adamovi Františkovi Čudaiovi, Bc. Vladimírovi Blahovi a Bc. Benjamínovi Brockovi k ich úspechu a získaniu finančnej podpory zablahoželal na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU aj prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF SPU. Zaželal im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a zároveň poďakoval za vzornú reprezentáciu a propagáciu fakulty v zahraničí. Taktiež vyjadril poďakovanie prof. Ing. Vladimírovi Ratajovi, PhD., koordinátorovi spolupráce so spoločnosťou CLAAS.

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/nad%C3%A1cia-claas-ocenila-autorov-bakal%C3%A1rskych-pr%C3%A1c-z-tf/