Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre prebehlo prvé stretnutie k projektovému zámeru Medzisektorové inovačné partnerstvo

24.03.2023

Na SPU v Nitre sa 16. marca konalo prvé pracovné stretnutie k projektovému zámeru - Medzisektorové inovačné partnerstvo (MIP) v súlade so schválenou Integrovanou územnou stratégiou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Iniciatíva SPU – regionálne Medzisektorové inovačné partnerstvo

V rokoch 2021 – 2027 sa na Slovensku bude implementovať Operačný program Slovensko. Jedným z jeho 138 opatrení je Opatrenie 1.1.1 Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoj a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít v podnikoch, ktoré bude implementované prostredníctvom Integrovaných územných stratégií, ktoré spravuje vyšší územný celok, konkrétne v Nitre - Nitriansky samosprávny kraj.

SPU v Nitre je v tomto smere iniciatívna a má ambíciu koordinovať Medzisektorové inovačné partnerstvá NSK - stojace na štyroch druhoch organizácií – výskumné inštitúcie, verejné inštitúcie, dobrovoľné združenia a podnikateľské subjekty.

Z prvého stretnutia s partnermi

Cieľom prvého stretnutia na SPU, na ktorom sa zúčastnilo 20 partnerov – zástupcovia NSK, Mesta Nitry, UMR Nové Zámky – Komárno, podnikateľského sektora/klastrov, SBA - platforma verejného a súkromného sektora, RRA Nitra – združenia právnických osôb, SPPK prostredníctvom RPPK v okresoch NSK – bolo vyšpecifikovať témy a aktivity v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v zmysle plánovaných a schválených projektových zámerov v oblasti vedy, výskumu a inovácií pre NSK.

Nosnými témami bude Udržateľnosť, Zelená transformácia, Klimatická zmena, Potravinový odpad, Biohospodárstvo a obehové hospodárstvo, prierezovou témou je Digitalizácia.

„Stretnutie je veľmi dôležité pre komplementárne nastavenie pripravovaného projektového zámeru, zadefinovanie si požiadaviek NSK v jednotlivých témach, ako aj potrieb pre udržateľný región,“ uviedla rektorka SPU Klaudia Halászová.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/na-spu-prebehlo-prve-stretnutie-k-projektovemu-zameru-medzisektorove-inovacne-partnerstvo