MŠVVaŠ SR vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

24.02.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje doplňujúce výberové konanie na členov Akreditačnej komisie (AK) v oblasti práce s mládežou (ďalej „AK“) v zmysle Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou. Gestorským útvarom AK je Útvar neformálneho vzdelávania mládeže Sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania. 

Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou a je poradným orgánom ministerstva a ministra. Posudzuje žiadosti o akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti mládeže so zameraním na neformálne vzdelávanie a žiadosti o udelenie značky kvality Moderné centrum mládeže podľa uvedeného zákona.

Samotná akreditácia vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou napomáha vytvárať povedomie o kvalite vzdelávacích programov a prínosoch neformálneho vzdelávania z pohľadu znalostí, zručností a kompetencií mladých ľudí. Je významným nástrojom všeobecného uznania týchto prínosov zo strany vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov i verejnosti.

Zámerom ministerstva je osloviť odborníkov v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, ktorí spolu s ostatnými členmi AK prispejú k zvyšovaniu kvality vzdelávania mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a ďalších aktérov na Slovensku.

Termín na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je 12. marec 2021 a momentálne sú obsadzované 2 pozície členov akreditačnej komisie.

Tešíme sa na Vaše žiadosti a expertný prínos k práci akreditačnej komisie.

Viac informácií o činnosti AK, ako aj podmienky výberového konania nájdete v priloženom súbore: https://www.minedu.sk/msvvas-sr-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-clenov-akreditacnej-komisie-v-oblasti-prace-s-mladezou/