Minister Ľ. Jahnátek navštívil VPP

18.11.2012

Na veľkokapacitnej farme v Oponiciach Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku (VPP) SPU, s.r.o., Kolíňany sa 13. novembra konalo pracovné stretnutie ministra pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka s rektorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a manažmentom podniku.

Cieľom bolo prediskutovať otázky spoločnej  poľnohospodárskej politiky, predpokladané východiská po roku 2013 a ich dopad na činnosť VPP.  Ako uviedol riaditeľ podniku Ing. Peter Brezovský, PhD., stretnutie s vrcholovým vedením ministerstva umožňuje priamo prezentovať problémy poľnohospodárskej výroby a pomôže im  koncipovať hospodárske zámery. V diskusii rezonoval zložitý problém  živočíšnej výroby, ktorá je na úrovni celého Slovenska prezentovaná ako trvale stratová činnosť. Odznelo viacero názorov na uvedenú problematiku a diskutovalo sa o východiskách a možnostiach udržania úseku živočíšnej výroby na VPP. Osobitná pozornosť bola venovaná obnove  a modernizácii závlahových systémov na podniku. Minister Ľ. Janhátek sa oboznámil priamo v teréne so stavom, rekonštrukciou a modernizáciou závlahového systému v Oponiciach a vyjadril sa, že na elimináciu dopadov klimatických zmien – sucha, EÚ aj v novom plánovacom období  predpokladá podporiť rozvoj závlah vrátane odovzdania čerpacích staníc užívateľom za symbolickú cenu. To chce využiť aj VPP,  keďže tento segmet  činnosti (zavlažovanie) považuje za mimoriadne dôležitý pri intenzifikácii a stabilizácii rastlinnej výroby. Ako sa vyjadril riaditeľ podniku P. Brezovský obnovenie zavlažovacej techniky je vzhľadom na klimatické zmeny trendom budúcnosti. „Naším plánom v prvej etape je revitalizovať závlahový systém aspoň na polovicu pôvodnej - viac ako 600-hektárovej – výmery a postupne využiť ostatnú časť vybudovaných rozvodov vrátane zakúpenia najnovšej závlahovej techniky využívajúcej moderné prvky automatizácie s minimálnou potrebou pracovných síl.“ informoval.

V nadväznosti na dopoludňajší aktív, ktorý sa konal ako Krajský informačný deň organizovaný MPaRV SR a SPPK v Agrokomplexe v Nitre, boli prediskutované  aj ďalšie okruhy problémov, ako je plán rozvoja vidieka v budúcom programovacom období, pripravované legislatívne návrhy týkajúce sa nákupu pôdy poľnohospodárskymi subjektmi, refundácie časti spotrebnej  dane na tzv. červenú naftu, ako i výšky nájomného za prenajatú pôdu od Slovenského pozemkového fondu a podobne.

V rámci programu si minister Ľ. Janhátek prezrel zrekonštruovanú Veľkokapacitnú farmu dojníc v Oponiciach, kde bol prezentovaný monitorovací kamerový systém farmy a  technologické novinky, ako napr. automatické prihŕňacie zariadenie na krmivo, hydraulické vyhŕňacie lopaty, špeciálne sprchy na odbúravanie tepelného stresu zvierat a podobne. Tiež sa zaujímal o vyhliadky VPP týkajúce sa produkcie mlieka. Na záver stretnutia manažment podniku prezentoval  závlahovú čerpaciu stanicu v Oponiciach a širokozáberový lineárny závlahový systém vybavený riadiacim panelom, ktorý pracuje v energeticky a vodoúspornom režime.

FOTOGALÉRIA

14.11.2012 10:13:34 napísal Renáta Chosraviová

Zdroj: http://www.uniag.sk