Kurz kreslenia

19.08.2019

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje v rámci programov ďalšieho vzdelávania prípravný  kurz kreslenia pre verejnosť.
Program je vhodný pre záujemcov o štúdium architektúry, dizajnu, umenia.

Forma výučby: 
Cvičenia 1 krát týždenne 3 hodiny. (10 cvičení)

Termín výučby:
Zimný semester akad. rok 2019/2020 (september - december)
piatok od 17.00 hod. , sobota od 9.00 hod.

Začiatok cvičení: 1. skupina piatok 27. sept. 2019, 2. skupina sobota 28. sept. 2019.

Miesto konania: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

Program:
Kresba zátišia
Kompozícia
Lineárna perspektíva, perspektiva organických foriem, perspektiva geometrických foriem, lineárna a  tónovaná kresba

Materiál a pomôcky, ktoré si prinesiete:
Výkresy A3, ceruzka, tuha H, HB, 2B, lep. páska

Cena kurzu: 
220,- EUR

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6128, v poznámke meno účastníka
Poplatok je potrebné uhradiť pred začiatkom kurzu.

Prihláška:
Prihlášku posielajte na e-mail: ploczek@fa.stuba.sk, vo forme:

Prihláška na kurz kreslenia

Meno a priezvisko:
Adresa:
Termín: (piatok alebo sobota)

Viac informácií:

Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD.   0903 45 34 45,  ploczek@fa.stuba.sk

Zdroj: https://www.fa.stuba.sk/sk/ustavy-a-pracoviska/ustav-vytvarnej-tvorby-a-multimedii/kurz-kreslenia-1.html?page_id=7188