Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania

02.06.2021

28. mája 2021 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie (EÚ) č. 2021/817, ktoré Európsky parlament a Rada Európskej únie schválili 20. mája 2021. Nariadenie definitívne stanovuje ciele programu Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. Schválil sa ním rozpočet na príslušné obdobie, formy financovania zo strany EÚ a pravidlá ich poskytovania. Zároveň sa zrušilo Nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, ktorým bol pôvodne zadefinovaný program Erasmus+.

Prijaté nariadenie plynulo nadväzuje a zachováva integrovanú povahu predchádzajúceho programu. Program Erasmus+ 2021 – 2027 bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority: inklúziu, digitalizáciu, udržateľný rozvoj a aktívnu participáciu.
Jeho cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Zachováva vzdelávanie vo všetkých kontextoch a podporuje flexibilné spôsoby učenia sa. Ambíciou je zvýšiť počet príjemcov grantov, osloviť a začleniť do programu ľudí zo všetkých sociálnych prostredí.
Dôležitou je aj podpora výhľadových študijných odborov, ako sú digitálna oblasť, zmena klímy, čistá energia a umelá inteligencia. Pamätá tiež na podporu európskej identity s cestovateľskými skúsenosťami prostredníctvom rozvoja iniciatívy DiscoverEU. Tá by mala budovať väzby s príslušnými miestnymi, regionálnymi, vnútroštátnymi a európskymi iniciatívami. Návrh zároveň zvyšuje financovanie pre tento program, ktorý sa považuje za kľúčový pre dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

Medzi nevyhnutné zručnosti, ktoré prispievajú k vzájomnému porozumeniu a mobilite v rámci Únie a mimo nej, sú jazykové kompetencie. Preto program veľmi podporuje aktivity spojené s učením sa jazykov, vrátane národných posunkových jazykov. Pandémia Covid-19 iba potvrdila dôležitosť využívanie nových technológií v oblasti vzdelávania, keďže umožňujú rýchly prístup k informáciám a flexibilitu.

Podrobnejšie informácie o programe Erasmus+ vrátane dôležitých dokumentov a termínov nájdete na národnej stránke programu https://www.erasmusplus.sk.