Deň otvorených dverí na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

22.01.2019

Dňa 18.1.2018 mali návštevníci a záujemcovia o štúdium na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre možnosť navštíviť našu fakultu a osobne získať informácie o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, uplatnení absolventov, spolupráci katedier s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

Podujatím záujemcov sprevádzali členovia vedenia fakulty a študenti FEM SPU, pričom mali k dispozícii aj printové informačné materiály o fakulte. V rámci prezentácie prodekanky pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou doc. Ing. Natálie Turčekovej, PhD. sa prítomní uchádzači dozvedeli bližšie informácie o študijných programoch FEM, priebehu a podmienkach štúdia a informácie o praktickej realizácii internacionalizácie a networkingu na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU.
Druhý prejav mali naše študentky inžinierského štúdia Bc. Kovačičová a Bc. Ďurišková, ktoré sú súčasťou nášho Challenge Fun Team-u. Ich vstup bol venovaný tematike študentského života FEMkára, možnostiam kultúrneho a športového vyžitia študentov a taktiež hovorili o svojich osobných skúsenostiach. Po ukončení mali všetci prítomní priestor a možnosť pýtať sa reprezentantov fakulty akékoľvek otázky o štúdiu, fakulte a veciach ktoré im boli ešte nejasné, ktoré ich zaujímali.

Tešíme sa, že o podujatie bol veľký záujem.

Ďalší Deň otvorených dverí na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa uskutoční 8.2.2019 o 10:30 hod a 13:00 hod. v posluchárni "S-01".

Zdroj: http://www.fem.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/de%C5%88-otvoren%C3%BDch-dver%C3%AD-na-fakulte-ekonomiky-a-mana%C5%BEmentu/