Dejiny Sedmohradska predstavené rektorom Popom z Kluže

15.03.2019

Ioan Aurel Pop predstavil dňa 14. marca 2019 na Univerzite Komenského publikáciu Dejiny Sedmohradska o formovaní moderného Rumunska po prvej svetovej vojne, na ktorej spolupracoval s Ioanom Bolovanom. Ioan Aurel Pop je rektorom Babes-Bolyai University v Kluži v Rumunsku a predsedom Rumunskej akadémie vied. Na podujatí uviedli do života slovenský preklad knihy, na ktorom spolupracovali aj odborníci z Univerzity Komenského.

Za účasti rektora UK Mareka Števčeka predstavil jeden z autorov históriu Transylvánie, resp. Sedmohradska a novú politickú architektúru strednej a východnej Európy po prvej svetovej vojne. Rumunsko si nesie latinskú históriu, avšak geograficky je položené pomerne ďaleko od latinských krajín ako Francúzsko, Španielsko či Taliansko. Až 80 % slov v rumučine tvoria slová pochádzajúce z latinčiny, 15 % slov má slovanský základ a len malé percento pochádza z maďarčiny, turečtiny či z Orientu. Ako povedal Pop: „Jazyky sú najdôležitejším nositeľom historickej informácie. Bohatstvo Európy je založené na bohatstve lokálnych jazykov. Musíme si naše jazyky brániť, lebo kultúrny život bez nich by bol veľmi veľmi nudný.“

Sedmohradsko je dnes súčasťou Rumunska i Európy, ale hlavne a viac ako čokoľvek iné je vlasťou, ktorá prijíma všetkých svojich obyvateľov. Je to jediné miesto v Európe, kde pravoslávny kostol z byzantských čias stojí hneď vedľa románskej baziliky i gotickej katedrály, pri ktorej je ďalšia baroková a všetky susedia s blízko stojacou synagógou. Zároveň je to jediné miesto, kde obyvateľ s pravoslávnym vierovyznaním žije len pár krokov od gréckokatolíka, rímskokatolíka, kalvína, luterána či príslušníka uniatskej cirkvi. Táto skutočnosť vypovedá omnoho viac o pokojnom spolunažívaní ako o konfliktoch.

Publikácia vyšla v novembri 2018 vo vydavateľstve Anapress ako dielo prekladateľského tria Jany Páleníkovej a Martina Dorka z Univerzity Komenského a Petra Kopeckého z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na odbornej redakcii textu sa podieľal Martin Homza z Univerzity Komenského.

Prof. Dr. Ioan-Aurel Pop je autorom a spoluautorom viac ako osemdesiatich kníh, vedeckých úvah a učebníc a viac ako sedemsto odborných článkov a štúdií, z ktorých medzi najnovšie patria Ilustrované dejiny Rumunov pre mladých (Vydavateľstvo Litera, 2018) a História, pravda a mýty (3. upravené a doplnené vydanie, Vydavateľstvo Școala Ardeleană, 2018). Je členom viacerých zahraničných vedeckých akadémií a spoločností, ako napr. Európskej

akadémie vied a umení v Salzburgu (Rakúsko), Národnej Vergíliovej akadémie v Mantove (Taliansko), Benátskeho Atenea v Benátkach (Italia) či Európskej akadémie vied, umení a filozofie v Paríži (Francúzsko).

Podujatie organizoval Rumunský kultúrny inštitút vo Viedni v spolupráci s Veľvyslanectvom Rumunska v Slovenskej republike a Univerzitou Komenského v Bratislave.

Zdroj: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/dejiny-sedmohradska-predstavene-rektorom-popom-z-kluze/