Cena guvernéra NBS pre absolventa z FM UK

06.01.2017

Dňa 24. novembra 2016 udelil guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., cenu guvernéra NBS autorom dvoch diplomových prác a jednej dizertačej práce.

Medzi ocenenými bol aj čerstvý absolvent Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave Mgr. Jozef Jackuliak, PhD., ktorý sa umiestnil na 2. mieste a spolu s cenou guvernéra NBS získal aj finančnú odmenu vo výške 1 000 eur. Vo svojej dizertačnej práci skúmal kreditné riziká úverov zo Slovenska, Českej republiky a USA, pričom odhadoval pravdepodobnosti preklasifikácie úverov do iných ratingových kategórií.Prvú cenu spolu s finančnou odmenou získal Ing. Martin Gulka za diplomovú prácu s názvom Model predikcie úpadku obchodných spoločností podnikajúcich v podmienkach SR a na treťom mieste sa umiestnil Mgr. Martin Hulényi s diplomovou prácou Economic Integration of the Visegrád Countries into the European Union: An Input-Output Analysis.

Súťaž o cenu guvernéra NBS pre študentov vysokých škôl za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie vyhlásila centrálna banka po štvrtýkrát. Do súťaže o cenu guvernéra sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl na Slovensku alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí. V roku 2016 bolo možné prihlásiť práce obhájené v školskom roku 2015/2016, a to najmä dizertačné práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a NBS.

Príspevky všetkých troch ocenených autorov sú uverejnené v časopise BIATEC.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: http://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/cena-guvernera-nbs-pre-absolventa-z-fm-uk/