University

Bratislava International School of Liberal Arts

University logo

University profile

Vysoká škola s právnou formou nezisková organizácia.

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA) so sídlom v Bratislave získala štátny súhlas na svoje pôsobenie a akreditáciu bakalárskeho štúdia v odbore politológia v júni 2006 a svoju činnosť zahájila v septembri 2006. Politické vedy sa na BISLA študujú v nadväznosti na široké spektrum sociálnych a humanitných vied: filozofiu, sociálnu antropológiu, históriu, sociológiu a teóriu umenia. Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanistiky, n.o. (BIH), ktorý organizuje verejné diskusie a prednášky o kľúčových intelektuálnych, sociálnych a politických záležitostiach Slovenska i Európy.

Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale záujemcovia o štúdium zo zahraničia sú rovnako vítaní. BISLA má niekoľko zahraničných študentov. Vyučovanie prebieha v anglickom jazyku s cieľom pripraviť absolventov BISLA na pokračovanie vo vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v zahraničí, alebo aj na pracovné pozície, ktoré si vyžadujú bakalárske vzdelanie. Študijný program je založený na seminároch v malých skupinách, prednáškach a na školiteľskom (tútorskom) systéme, ako aj na získaní praxe ešte počas štúdia. Hlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interakcie medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas výučby, ako aj mimo nej. BISLA ako vysoká škola a ako intelektuálna komunita zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a vedeckej publikačnej činnosti.

BISLA je malou vysokou školou, pokiaľ ide o počet študentov a vyučujúcich. Zdroje pre svoju činnosť získava z grantov, školného a iných súkromných príspevkov.

BISLA sa usiluje ustavične posilňovať svoje zázemie ako súkromná vysoká škola úzkou spoluprácou v rámci vznikajúcej európskej siete European Colleges of Liberal Arts and Sciences (ECOLAS), na ktorej vzniku a činnosti sa aktívne podieľa.

Prípravy k založeniu BISLA trvali celé desaťročie, keďže zakladatelia pôsobili v občianskom združení Výberový vzdelávací spolok (VVS). Od roku 1996 VVS vytvoril širokú sieť akademických aj neakademických odborníkov, ktorí zabezpečovali výučbu a školiteľský systém v trojročnom doplnkovom vzdelávacom programe, určenom pre talentovaných a motivovaných študentov slovenských vysokých škôl. Tento doplnkový vzdelávací program sa vyhýbal tradícii úzkej špecializácie, charakteristickej pre pregraduálne vzdelávanie v celej strednej a východnej Európe.

VVS od roku 1996 vydáva aj slovensko-anglický časopis Kritika&Kontext, v ktorom publikujú slovenskí aj zahraniční odborníci, debatujúci o súčasných intelektuálnych záležitostiach.

 

Study places

Seat of the university

Grösslingova 53, 811 09, Bratislava

+421 2 59234 201

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

Foreign language study programs are not provided.

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter

 

Responsibility for content: Tomáš Kanovský (kanovsky@bisla.sk)
Last update: 14.06.2024 07:57

Draw attention to not topical data