Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

Absolvent študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia Zbraňové systémy, zbrane a ich časti v študijnom odbore Výzbroj a technika ozbrojených síl dokáže projektovať, riadiť, analyzovať, navrhovať, vyvíjať, konštruovať a udržiavať rozsiahle systémy výzbroje a techniky ozbrojených síl. Získané znalosti mu umožňujú riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Dokáže pôsobiť v rámci systémov prevádzkovaných v nadnárodnom meradle a zabezpečovať interoperabilitu v systémoch velenia a riadenia. Študijné plány môžu byť navrhnuté tak, aby umožňovali študentom zvoliť si predmety buď zo širšieho spektra predmetov patriacich do oblasti výzbroje a techniky ozbrojených síl alebo sa študijný plán môže zamerať na jeden špecifický aspekt výzbroje a techniky a pokryť ho do väčšej hĺbky.

Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent študijného programu v študijnom odbore výzbroj a technika ozbrojených síl:

 • tvorí a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji a projektovaní výzbroje a techniky ozbrojených síl a ich komponentov;
 • tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi;
 • vie vyhľadávať a zavádzať aj zložité vojenské, technické, ekonomické a manažérske prístupy s využívaním moderných metód a nástrojov riešenia inžinierskych úloh.

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného programu v študijnom odbore výzbroj a technika ozbrojených síl je schopný:

 • riadiť stredne veľký kolektív;
 • navrhovať, vyvíjať a udržiavať modernú výzbroj a techniku ozbrojených síl;
 • vyvíjať a modifikovať systémy, podsystémy a elementy výzbroje a techniky ozbrojených síl, rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti systémov výzbroje a techniky ozbrojených síl;
 • implementovať moderné technológie v rôznych aplikačných oblastiach do výzbroje ozbrojených síl;
 • preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí odboru v rozsahu študijného programu a schopnosť kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich s výzbrojou a technikou ozbrojených síl;
 • pracovať v projektoch obsahujúcich identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu výzbroje a techniky ozbrojených síl vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie, pričom akceptuje nevyhnutnosť zabezpečenia potrebnej kvality.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent študijného programu v študijnom odbore výzbroj a technika ozbrojených síl dokáže:

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen, prípadne vedúci tvorivého tímu;
 • akceptovať nevyhnutnosť sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania;
 • udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo svojej disciplíne;
 • používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom platným v oblasti výzbroje a techniky ozbrojených síl;

zapojiť sa do práce v medzinárodných vojenských aj civilných odborných skupinách, paneloch, agentúrach a tímoch.Prospects of graduates

Absolventi dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahlu výzbroj a techniku ozbrojených síl, tvoriť a prezentovať vlastné riešenia vo výskume, vývoji a projektovaní výzbroje a techniky ozbrojených síl a ich komponentov, vykonávať výskum a vývoj s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, pracovať ako vedúci alebo členovia tvorivých tímov pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj rozsiahlejšie projekty a preberať zodpovednosť za komplexné riešenia. Dokážu vyvíjať a modifikovať systémy a podsystémy výzbroje a techniky ozbrojených síl, implementovať moderné materiály a technológie v rôznych oblastiach výzbroje a techniky ozbrojených síl.

Podľa jednotlivých zameraní (zbrane a munícia; mobilná technika) získa ďalšie vedomosti v pokročilých zbraňových systémoch vrátane munície a optoelektronických prostriedkov, v špeciálnej pásovej a kolesovej mobilnej technike, v manažmente prevádzky vojenských systémov, riadení a velení v ozbrojených silách. Je pripravený udržiavať modernú výzbroj a techniku ozbrojených síl, dokáže rozvíjať funkčné a prevádzkové možnosti moderných technických a zbraňových prostriedkov. Obidve zamerania získajú ďalšie vedomosti z manažmentu prevádzky a technického zabezpečenia výzbroje a techniky.

Absolvent 2. stupňa študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti v študijnom odbore Výzbroj a technika ozbrojených síl je spôsobilý vykonávať riadiace prevádzkové a odborné funkcie v útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl SR a v zložkách MO SR. Taktiež je schopný vstupovať do vývoja a projektovania zbraní a zbraňových systémov a ich častí. Uplatnenie absolventa v Ozbrojených silách SR je predovšetkým pre vojenské odbornosti L10:

 • Odborník na prevádzku podvozkov bojovej, dopravnej a manipulačnej techniky (č. špecializácie 140)
 • Odborník na opravu výzbroje a techniky (č. špecializácie 148)
 • Odborník na prevádzku zbraní, zbraňových systémov, výbušnín a munície (č. špecializácie 225)
 • Odborník na zásobovanie materiálom technického zabezpečenia (č. špecializácie (266)
 • Odborník na vyzbrojovanie a technické zabezpečenie (č. špecializácie 292)
 • Odborník na dopravnú logistiku (č. špecializácie 705)
 • Odborník na vojenskú dopravu (č. špecializácie 710)
 • Odborník na zabezpečenie pohonnými látkami a mazivami (č. špecializácie 740).

Absolventi budú po ukončení aktívnej vojenskej kariéry z hľadiska ich ďalšieho uplatnenia plne integrovateľní do civilného sektora v oblasti príbuzných strojárskych odborností. Získané vzdelanie mu vytvorí predpoklady na vedeckú dráhu a štúdium v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia.Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.Additional information

Študijné programy sú určené pre profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe, ktorí skončili bakalárske štúdium.

Profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe, ktorí získali bakalárske vzdelanie na Akadémii ozbrojených síl, sú prijímaní na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bez prijímacej skúšky, po splnení základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Posúdenie príbuznosti študijného odboru vykoná prijímacia komisia. Vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.
- uchádzač vyplní len prvú stranu prihlášky, doplní dátum a podpis na tretej strane a priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skSorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
13


Additions
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 300 €


The fee for admission procedure
application form: 10 €
E-application form: 10 €

Billing information

(poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou)
(ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky)

- Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2024
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Last update: 22.11.2023 09:58

Draw attention to not topical data