Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

Absolvent bakalárskeho študijného programu „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“ v študijnom odbore Obrana a vojenstvo má znalosti zodpovedajúce teoretickému základu strojníckeho zamerania, ktoré sú rozvinuté v rámci bližšieho zamerania na ich aplikovanie na vojenské technické systémy. V zameraní „Zbrane a munícia“ má dobré vedomosti z oblasti konštrukcie ručných a automatických zbraní, delostreleckých zbraní, zbraní bojových vozidiel, munície a výbušnín. Má prehľad o optických a optoelektronických prvkoch výzbroje. V zameraní „Mobilná technika“ má dobré vedomosti z oblasti teórie pohybu vozidiel, konštrukcie spaľovacích motorov, pásovej a kolesovej techniky, spoľahlivosti a diagnostiky vozidiel. Obidve zamerania získajú základné vedomosti z manažmentu prevádzky pozemnej výzbroje a techniky.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t. z., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu dokáže posúdiť problémy a možnosti, ktoré sú v rôznych oblastiach používania zbraňových systémov, výzbroje a munície a dokáže tieto systémy prevádzkovať. V rámci OS SR absolvent - je pripravený na výkon vojenskej profesionálnej služby, a môže sa uplatniť vo vojenských odbornostiach, ktoré sa zaoberajú logistikou (L10). V prípade potreby po získaní vedomostí z oblasti teórie streľby a taktiky jednotlivých druhov vojsk sa môže uplatniť i vo vojenských odbornostiach: mechanizovanej a tankovej (G10), delostreleckej (G20) a ženijnej (G30).

Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t. z., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

 Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 Podmienkou prijatia na štúdium na AOS je úspešné absolvovanie výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka a prijímacej skúšky formou písomných testov z predmetov matematika a anglický jazyk.

Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium na AOS sa dňom nástupu na štúdium zároveň stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.

Podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona 281/2015 Z. z. do štátnej služby možno prijať občana, ktorý ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku.
 
     Podľa § 22 ods. 2 písm. b) zákona 281/2015 Z. z. do prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby dosiahne najviac vek 25 rokov, ak počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium potrebné na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov.

     Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (t. z., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium kontinuálne pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).Additional information

Upozornenie: uchádzač o štúdium na AOS si môže na jednej prihláške uviesť viac študijných programov. Poradie študijných programov uvedených v prihláške bude záväzné pri rozhodovaní o prijatí na štúdium na príslušný študijný program. (To znamená, že uchádzač bude podľa výsledkov vedomostnej prijímacej skúšky prijatý na študijný program, ktorý si v prihláške uvedie ako prvý. Na ďalšie študijné programy uvedené v prihláške (alternatívne) môže byť uchádzač prijatý až v prípade uvoľnenia miesta.)

Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.Coordinator for students with specific needs

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skGeneral information on the admission exam

 Pijímacie konanie pozostáva z:

- výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho vojaka,

- prijímacej skúšky formou písomných testov z matematiky a anglického jazyka (3. júna - 11. júna 2024, na všetky študijné programy).

Prijímacej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium – bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.Form of entrance exam

Písomná – formou testovTests

Matematika

Anglický jazyk  • Apply the application for study

    02.01.2024 - 29.02.2024

  • Performance of the entrance exam

    03.06.2024 - 11.06.2024

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • Kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
  • úradne overená kópia maturitného vysvedčenia, (paper form, electronic form)
  • kópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 300 €


The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000166264/8180
IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
Variabilný symbol: 2024
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k uchádzačovi!).

     Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U (ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky).

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Last update: 22.11.2023 09:52

Draw attention to not topical data