Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

V danom študijnom programe absolvent získava poznatky na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania a ovláda vedecké metódy výskumu, ktoré nadobúda nielen štúdiom, ale aj samostatnou tvorivou vedeckou činnosťou, ktorá je vykonávaná pod vedením a garanciou jeho školiteľa. Absolvent je schopný naformulovať vedecký problém, ovláda etickú stránku riešenia vedeckých častí výskumu a to tak  v experimentálnej, ako aj v klinickej časti.  Vie sa orientovať a aktívne nadväzovať medziodborovú spoluprácu s jednotlivými špecialistami a pracovnými kolektívmi podieľajúcimi sa na príprave a realizácii vedeckého projektu a to na národnej a medzinárodnej úrovni. Absolvent je schopný uplatniť výsledky celosvetového výskumu do svojej vedeckej práce a aplikovať ich pri rozvoji vedného odboru. Spolu so svojím školiteľom sa podieľa na rozvoji študijného programu.

Z pohľadu klinickej odbornosti absolvent študijného programu 3. stupňa veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia nadobúda klinické poznatky vo veterinárnej chirurgii ortopédii, röntgenológii a jej pridruženým klinickým a základným disciplínam. Vie rozvíjať kompetencie pri rozličných moderných vyšetrovacích metódach, získava všetky poznatky potrebné pre diagnostiku a terapiu najčastejších akútnych a chronických ochorení. Rozvíja schopnosti na identifikáciu a riešenie klinických problémov v danej špecializácii. Aktívne rozvíja stratégiu na podporu dobrého zdravia pacientov a vie zostaviť preventívny klinických plán. Rozvíja svoje komunikatívne schopnosti pre zlepšenie klinickej interakcie medzi klientom a veterinárnym lekárom a tiež rozvíja svoje pedagogické skúsenosti a prácu so študentmi.

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: Komora veterinárnych lekárov SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, LF UPJŠ v Košiciach, Neurologicko biologickým ústavom SAV v Košiciach, a Parazitologickým ústavom SAV v KošiciachProspects of graduates

Absolventi  študijného programu  veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia sa uplatňujú ako vysokoškolskí učitelia, vedeckovýskumní pracovníci, klinickí špecialisti a experti v poradenskej oblasti pre komoru veterinárnych lekárov (veterinárne ambulancie a nemocnice).Always up-to-date news about university The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Additional information

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Conditions for international students

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Coordinator for students with specific needs

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.skForm of entrance exam

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTests

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Apply the application for study

    15.04.2021 - 15.06.2021

  • Performance of the entrance exam

    01.07.2021 - 01.07.2021

Always up-to-date news about university The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €

Billing information

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Always up-to-date news about university The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. – juraj.pistl@uvlf.sk
Last update: 07.08.2022 14:08

Draw attention to not topical data