Veterinary Medicine

Name: Veterinary Medicine
English Name of the field of study: Veterinary Medicine
Code: 4318
Group: Agricultural and Veterinary Science
Connection of stages: je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: no
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
An opinion is required on the assumption of the application of graduates of SP in practice: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (IČO: )
Replaces study fields: hygiena chovu zvierat a životné prostredie
hygiena potravín
infekčné a parazitárne choroby zvierat
kynológia
súdne a verejné veterinárske lekárstvo
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
veterinárna morfológia a fyziológia
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
vnútorné choroby zvierat
všeobecné veterinárske lekárstvo
výživa zvierat a dietetika

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou chorôb, porúch a zranení u zvierat. Pokrýva všetky druhy zvierat a chráni aj ľudské zdravie monitorovaním a kontrolou zoonotických chorôb, zaoberá sa aj  bezpečnosťou potravín, prispieva k vytváraniu podmienok pre pohodu zvierat a taktiež k ochrane životného prostredia.

 

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria veterinárska biochémia, veterinárska morfológia a fyziológia zvierat, veterinárska etológia a etika, výživa zvierat a dietetika, hygiena chovu zvierat a ochrana životného prostredia, epizootológia, veterinárska toxikológia, preventívna veterinárska medicína, diagnostika a liečenie ochorení zvierat, vnútorné choroby zvierat, veterinárska chirurgia, ortopédia a röntgenológia, veterinárske pôrodníctvo a gynekológia, infekčné a parazitárne choroby zvierat, súdne a verejné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín. Ďalšími témami jadra znalostí študijného odboru sú znalosti o plemenách hospodárskych, spoločenských, voľne žijúcich zvierat a exotických zvierat, zdravotná bezpečnosť a kvalita potravín a krmív, technológie výroby rastlinných  a živočíšnych  potravín,   úradná  kontrola  potravín,   veterinárske  aspekty  výcviku a ošetrovania zvierat, teoretické a praktické aspekty pohody a ochrany zvierat, využitie zvierat na animálnu terapiu.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy a praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax alebo výskum. Tieto vedomosti zahŕňajú normy súvisiace s kvalitou a zdravotnou bezpečnosťou potravín a krmív, technológie a bezpečnostné systémy výroby krmív a potravín, biologické zákony živých organizmov vo vzťahu k prírode, etiku chovu a využívania zvierat, ochranu zvierat vrátane komunikácie medzi človekom a zvieraťom, predchádzanie infekčným a parazitárnym chorobám, právne úpravy súvisiace s ošetrovaním zvierat, bioinformatiku.

 

Absolvent rieši metodické, odborné a praktické problémy v oblasti plánovania, organizovania, vykonávania a kontroly činnosti v oblasti systémov bezpečnosti potravín a krmív, sanitačných programov pri výrobe potravín, manipulácii s potravinami a krmivami a pri ich umiestňovaní na trh, praktických postupov a nástrojov na špecifikovanie, navrhovanie a implementovanie získaných vedomostí o chorobách psov a ich vzťahu k chorobám spoločným pre človeka a zvieratá, využitia zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, medicínskej terapii a profylaxii, posúdenia podmienok hygieny chovu, zmien zdravotného stavu, stresu u zvierat, praktických postupov uplatňovaných pri chove a manipulácii so zvieratami, princípov výcviku psov a koní.

 

Absolvent samostatne rieši špecifické problémy v meniacom sa prostredí, plánuje svoje vzdelávanie, vhodne a profesionálne prezentuje vlastné stanoviská, čo využíva pri výkone činností v oblasti laboratórnej analýzy kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín a krmív, plánovaní, organizovaní, kontrolovaní a vykonávaní odborných činností v oblasti správnej výrobnej praxe vo výrobných prevádzkach  potravín  a krmív,  profesionálnej  a poľovníckej  kynológii  vrátane  rozhodovania o výkone  psov,  zriaďovaní  a  činnosti  útulkov  a  karanténnych  zariadení  pre  psov,  vytváraní a zabezpečovaní zdravých životných podmienok zvierat, vykonávaní odbornej pomoci veterinárnemu lekárovi pri diagnostických, profylaktických a liečebných úkonoch.

Description of the first degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy a praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax alebo výskum. Tieto vedomosti zahŕňajú normy súvisiace s kvalitou a zdravotnou bezpečnosťou potravín a krmív, technológie a bezpečnostné systémy výroby krmív a potravín, biologické zákony živých organizmov vo vzťahu k prírode, etiku chovu a využívania zvierat, ochranu zvierat vrátane komunikácie medzi človekom a zvieraťom, predchádzanie infekčným a parazitárnym chorobám, právne úpravy súvisiace s ošetrovaním zvierat, bioinformatiku.

 

Absolvent rieši metodické, odborné a praktické problémy v oblasti plánovania, organizovania, vykonávania a kontroly činnosti v oblasti systémov bezpečnosti potravín a krmív, sanitačných programov pri výrobe potravín, manipulácii s potravinami a krmivami a pri ich umiestňovaní na trh, praktických postupov a nástrojov na špecifikovanie, navrhovanie a implementovanie získaných vedomostí o chorobách psov a ich vzťahu k chorobám spoločným pre človeka a zvieratá, využitia zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, medicínskej terapii a profylaxii, posúdenia podmienok hygieny chovu, zmien zdravotného stavu, stresu u zvierat, praktických postupov uplatňovaných pri chove a manipulácii so zvieratami, princípov výcviku psov a koní.

 

Absolvent samostatne rieši špecifické problémy v meniacom sa prostredí, plánuje svoje vzdelávanie, vhodne a profesionálne prezentuje vlastné stanoviská, čo využíva pri výkone činností v oblasti laboratórnej analýzy kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín a krmív, plánovaní, organizovaní, kontrolovaní a vykonávaní odborných činností v oblasti správnej výrobnej praxe vo výrobných prevádzkach  potravín  a krmív,  profesionálnej  a poľovníckej  kynológii  vrátane  rozhodovania o výkone  psov,  zriaďovaní  a  činnosti  útulkov  a  karanténnych  zariadení  pre  psov,  vytváraní a zabezpečovaní zdravých životných podmienok zvierat, vykonávaní odbornej pomoci veterinárnemu lekárovi pri diagnostických, profylaktických a liečebných úkonoch.

Description of combined first and second degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, ako aj odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume. Absolvent má vedomosti z oblasti základných predmetov, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti základných vied, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti klinických vied, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti živočíšnej výroby, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti bezpečnosti a kvality potravín, chemických, biologických, technologických a ekonomických poznatkov z oblasti potravín, základných fyziologických potrieb zvierat, vplyvu podmienok chovu zvierat na ich zdravie a životné prostredie, správania sa zvierat; aktuálnej právnej úpravy.

 

Absolvent vie navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe, formulovať odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej, pracovnej oblasti, určiť vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov. Dokáže realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe a vytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k  činnostiam  z odboru.  Ovláda  minimálne  štandardy  potrebné  pre  zvládanie  úloh      v súlade s požiadavkami Európskeho systému hodnotenia veterinárskeho vzdelávania (ESEVT), Európskej federácie veterinárnych lekárov (FVE) a Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE). Samostatne spracúva presné klinické a klientske záznamy. Je schopný získať presnú a relevantnú anamnézu jednotlivých zvierat alebo skupiny zvierat. Vykonáva kompletné klinické vyšetrenie vrátane určenia diagnózy a vypracúva vhodné liečebné plány. Uplatňuje preventívne programy vhodné pre daný druh v súlade s akceptovaným zdravím zvieraťa. Poskytuje prvú pomoc všetkým druhom zvierat. Vykonáva kontrolu krmív a potravín a krmív vrátane prehliadky ante mortem a post mortem zvierat určených na produkciu potravín. Vykonáva kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v Európskej únii v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rieši problémy ochrany zvierat a ovláda fyzioterapiu zvierat pre ich rehabilitáciu.

 

Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí, iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu, inovatívnym, tvorivým myslením a odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia alebo praxe. Absolvent študijných programov pripravujúcich na výkon regulovaného povolania veterinárny lekár disponuje kompetenciami, ktoré sú v súlade s požiadavkami príslušnej európskej a národnej právnej úpravy. Dokáže zabezpečiť diagnostickú, terapeutickú, konzultačnú a preventívnu oblasť pri chorobách hospodárskych, domových a exotických zvierat. Vykonáva kontrolnú a inšpekčnú činnosť v štátnej veterinárnej a potravinovej správe. vykonávania dozoru pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív v zmysle platnej právnej úpravy. Vykonáva epidemiologické a epizootologické činnosti. Vykonáva zdravotnú prehliadku zvierat a mäsa, ako aj ďalších živočíšnych produktov a rozhoduje o ich požívateľnosti. Aplikuje animálnu terapiu a poskytuje služby v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat.

Description of the second degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, ako aj odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume. Absolvent má vedomosti z oblasti základných predmetov, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti základných vied, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti klinických vied, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti živočíšnej výroby, špecifických veterinárnych predmetov z oblasti bezpečnosti a kvality potravín, chemických, biologických, technologických a ekonomických poznatkov z oblasti potravín, základných fyziologických potrieb zvierat, vplyvu podmienok chovu zvierat na ich zdravie a životné prostredie, správania sa zvierat; aktuálnej právnej úpravy.

 

Absolvent vie navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe, formulovať odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej, pracovnej oblasti, určiť vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov. Dokáže realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe a vytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k  činnostiam  z odboru.  Ovláda  minimálne  štandardy  potrebné  pre  zvládanie  úloh      v súlade s požiadavkami Európskeho systému hodnotenia veterinárskeho vzdelávania (ESEVT), Európskej federácie veterinárnych lekárov (FVE) a Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE). Samostatne spracúva presné klinické a klientske záznamy. Je schopný získať presnú a relevantnú anamnézu jednotlivých zvierat alebo skupiny zvierat. Vykonáva kompletné klinické vyšetrenie vrátane určenia diagnózy a vypracúva vhodné liečebné plány. Uplatňuje preventívne programy vhodné pre daný druh v súlade s akceptovaným zdravím zvieraťa. Poskytuje prvú pomoc všetkým druhom zvierat. Vykonáva kontrolu krmív a potravín a krmív vrátane prehliadky ante mortem a post mortem zvierat určených na produkciu potravín. Vykonáva kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v Európskej únii v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rieši problémy ochrany zvierat a ovláda fyzioterapiu zvierat pre ich rehabilitáciu.

 

Absolvent sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí, iniciatívnosťou a zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu, inovatívnym, tvorivým myslením a odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia alebo praxe. Absolvent študijných programov pripravujúcich na výkon regulovaného povolania veterinárny lekár disponuje kompetenciami, ktoré sú v súlade s požiadavkami príslušnej európskej a národnej právnej úpravy. Dokáže zabezpečiť diagnostickú, terapeutickú, konzultačnú a preventívnu oblasť pri chorobách hospodárskych, domových a exotických zvierat. Vykonáva kontrolnú a inšpekčnú činnosť v štátnej veterinárnej a potravinovej správe. vykonávania dozoru pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív v zmysle platnej právnej úpravy. Vykonáva epidemiologické a epizootologické činnosti. Vykonáva zdravotnú prehliadku zvierat a mäsa, ako aj ďalších živočíšnych produktov a rozhoduje o ich požívateľnosti. Aplikuje animálnu terapiu a poskytuje služby v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat.

Description of the third degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi, alebo výskume potrebné pre projektovanie výskumu  a vývoja  alebo  rozvoja  oblasti  odbornej  praxe  z biochémie,  toxikológie,  fyziológie a morfológie na úrovni makroskopickej a mikroskopickej, veterinárnej reprodukcie a pôrodníctva, veterinárnej chirurgie a ortopédie, infekčných, inváznych a vnútorných chorôb zvierat, zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín, súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva, výživy a dietetiky zvierat, pohody zvierat a ochrany životného prostredia, bioinformatiky.

 

Absolvent vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti, vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného aj interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

 

Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach, zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti, schopnosťou prezentovať výsledky vlastného výskumu

a vývoja  pred  odbornou  komunitou,  zodpovednosťou  za  vodcovstvo  v študijnom  odbore  a plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti.

Back