Urgentná zdravotná starostlivosť

Profil absolventa

Absolvent je zdravotnícky pracovník, ktorý poskytuje prednemocničnú zdravotnú starostlivosť. Má primerané vedomosti z vedných disciplín, ktoré sú východiskové pre urgentnú zdravotnú starostlivosť. Pozná zásady, postupy a štandardy v urgentnej zdravotnej starostlivosti. Ovláda právne normy o rozsahu praxe zdravotníckeho záchranára, podmienky spolupráce všetkých záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základné podmienky prijatia:

 • študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného FSVaZ;
 • uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie podľa stanovených kritérií, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).


Additional information

ŠPECIÁLNE PODMIENKY PRE PRIJATIE V EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár a minimálne jednoročná prax v záchrannej službe,
 • alebo diplomovaná všeobecná sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára a minimálne trojročná súvislá prax v zdravotnej záchrannej službe,
 • alebo všeobecná sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára a minimálne päťročná súvislá prax v zdravotnej záchrannej službe.


Conditions of admission without the entrance exam

Ďalšie podmienky prijatia:

Pri výbere uchádzačov bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov, výsledky štúdia na strednej škole a aktivity.

Poradovník prijatých uchádzačov o denné štúdium bude zostavený na základe výsledkov z talentovej skúšky a zo študijných výsledkov zo strednej školy a mimoškolských aktivít nasledovne: 

 

1.)    Talentová skúška pozostáva z hodnotenia fyzickej kondície: všeobecné motorické testy (skok do diaľky z miesta; hod 2 kg loptou; výdrž v zhybe/počet zhybov; ľah – sed za min.; vytrvalostný člnkový beh; beh na 4 x 10 m) a plávanie.

Ak sa uchádzač nezúčastní na talentovej skúške bude vyradený z prijímacieho konania.

Pre pokračovanie v prijímacom konaní je potrebné, aby uchádzač získal minimálne 15 bodov z talentovej skúšky.

 

2.)    Priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník

 

3.)    Maturitné predmety: Biológia a Cudzí jazyk (v poradí: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk).

V prípade, že uchádzač neabsolvoval maturitu z Biológie, budú posudzované  predmety v takomto poradí: Teoretická časť maturitnej skúšky – iba u absolventov SZŠ; ostatní uchádzači: Chémia,  Zdravoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Ruský jazyk, Maďarský jazyk, Český jazyk.

 

4.)    Mimoškolské aktivity: účasť na  SOČ, súťažiach so zdravotníckym  zameraním (napr. súťaž v prvej pomoci), dobrovoľníctvo (rozsah aktívnej účasti na podujatiach min. 50 hodín), reprezentácia na športových súťažiach.

 

Uchádzač o denné štúdium musí predložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár podľa paragrafu 31 a 32 zákona č. 578/2004 Z. z.

 

Špeciálne podmienky pre prijatie uchádzačov v externej forme štúdia:

 ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár s minimálne jednoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe,

 alebo diplomovaná všeobecná sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne trojročnou súvislou praxou v zdravotnej záchrannej službe,

 alebo všeobecná sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne päťročnou súvislou praxou v zdravotnej záchrannej službe

 

 

 

 Coordinator for students with specific needs

ita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255General information on the admission exam

V študijnom programe Urgentná zdravotná starostlivosť (denná forma) je súčasťou prijímacieho konania talentová skúška. • Apply the application for study

  07.01.2022 - 31.03.2022

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • overené fotokópie vysvedčení z 2. a 3. ročníka strednej školy (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

Výška poplatku:

 • za papierovú prihlášku 30,00 EURO
 • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXXVariabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom  

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Simona Kmeťová – skmetova@ukf.sk
Last update: 17.09.2021 11:36

Draw attention to not topical data