Aplikovaná sociálna práca

Profil absolventa

Absolvent má vedomosti o systémových súvislostiach teórie sociálnej práce a sociálnej politiky nielen v domácom, ale i zahraničnom kontexte. Vníma rôznorodosť, ale i komplexnosť sociálnych problémov na rozličných úrovniach výkonu sociálnej práce v praxi. Na základe vedomostí, ale i praktických skúseností nadobudnutých počas štúdia je predurčený na výkon práce v oblasti sociálneho plánovania, poradenstva, supervízie, sociálneho manažmentu a socioterapie. Prospects of graduates

Absolventi sociálnej práce majú možnosť uplatenia sa na trhu práce ako sociálni pracovníci so
spôsobilosťou na pôsobenie v sociálnej oblasti v rámci verejnej i štátnej správy, ako aj
tretieho sektora. Realizácia a presadenie sa absolventov sociálnej práce sa vzťahuje na päť
kľúčových rezortov - ministerstvo školstva, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zdravotníctva.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základné podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené jednoodborové bakalárske štúdium v odbore Sociálna práca a predloženie právoplatného dokladu do 6.6.2022 (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto podmienku nesplnia, môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ).

Podrobné informácie tuWithout entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.
(univerzitný koordinátor UKF v Nitre)
Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty
tel.: +421 37 6408 255
e-mail: pseidler@ukf.sk

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt: mpopelkova@ukf.sk

PhDr. Dana Zrubcová, PhD.
(koordinátor za Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre)
kontakt: dzrubcova@ukf.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  07.01.2022 - 31.03.2022

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • photography (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 650 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie:
- za papierovú prihlášku         30,00 €
- za elektronickú prihlášku      25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 3025
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho preukazu) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je posledných šesť číselných znakov občianskeho preukazu) pri externom štúdiu

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Simona Kmeťová – skmetova@ukf.sk
Last update: 17.09.2021 11:25

Draw attention to not topical data