Theory of Digital Games

Druhý stupeň štúdia študijného programu teória digitálnych hier je zameraný na prehlbovanie vedomostí a zručností nadobudnutých počas bakalárskeho stupňa štúdia. Absolventi odboru mediálne a komunikačné štúdiá v študijnom programe teória digitálnych hier sú na 2. stupni magisterského štúdia vybavení širokou škálou teoretických a praktických vedomostí zručností i skúseností, na základe ktorých sú profesionálne pripravení a kompetentní kriticky analyzovať produkciu digitálnych hier s využitím adekvátnych vedeckých metód skúmania. Absolventi vedia posúdiť mieru akceptovateľnosti vplyvov sociokultúrnych, psychologických, didaktických a technologických faktorov pri kreovaní digitálnych hier a vedieť ich spracovať a zapracovať do konceptu i projektu a sú schopní posúdiť vplyv digitálnych hier na formovanie sociokultúrneho prostredia a psychológie jednotlivcov, ako aj predpokladané účinky a vplyvy reklamných, vzdelávacích, výchovných, popularizačných či zábavných digitálnych hier. Vedia kriticky pristupovať k hodnoteniu digitálnych hier a sú schopní ich posudzovať z hľadiska recenzného či publicistického. Absolventi sú tiež pripravení pracovať samostatne, ale aj tímovo pri projektovaní a programovaní digitálnych hier v kybernetickom priestore, ale aj v reálnych podmienkach naživo, takže vedia spolupracovať v kolektíve – v tímovej práci so špecializovanými autormi – odborníkmi pri tvorbe a realizácii digitálnych hier, predkladať podklady pre rozhodnutia ohľadne promotion a distribúcie digitálnych hier a riadiť i organizovať všetky druhy komunikačných aktivít vo vzťahu k internému a externému prostrediu. Absolventi dokážu riadiť projektovanie a proces produkcie digitálnych hier a tiež by mali disponovať vysokými kompetenciami a skúsenosťami z oblastí tvorby umeleckej grafiky, digitálnej grafiky, projektovania grafiky na báze najnovších technológií (animácia 2D, 3D, špeciálne svetelné efekty, textúry, modelovanie objektov, projektovanie a animácia virtuálneho prostredia)a vytvoriť zvukové skladby v digitálnych hrách, t. j. komponovať prostredníctvom digitálnych technológií zvuk, meniť priestorový zvuk, registrovať hlasové premeny, v rámci produkčných a postprodukčných prác ovládať a implementovať postupy pri tvorbe zvukových zložiek, ak preferujú túto špecializáciu v produkcii digitálnych hier.Prospects of graduates

Absolvent sa môže uplatniť na rôznych pozíciách a pracovať ako:

 • herný výskumník, 
 • lektor výučby digitálnych hier,
 • lektor tvorby digitálnych hier, 
 • herný žurnalista / recenzent, 
 • projektový manažér (project owner),
 • marketingový špecialista na gamifikáciu, 
 • nezávislý herný vývojár,
 • e-športový manažér / tréner,
 • generalista (ovláda základy rôznych špecializácií a chápe ich prepojenia),
 • level dizajnér,
 • peoples´ partner, 
 • herný marketér.


Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu.

Magisterské študijné programy môže študovať absolvent bakalárskeho študijného programu v príbuzných študijných odboroch v zmysle charakteristiky študijného programu. V špecifických prípadoch rozhoduje o prijatí prihlášky na magisterské študijné programy dekan fakulty.

V prípade uchádzačov – absolventov neidentického či príbuzného študijného programu bude prijímacia komisia FMK UCM v Trnave požadovať vykonanie prijímacej skúšky v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási.

Prijímacia skúška sa spravidla koná ústnou formou a o obsahu prijímacej skúšky bude fakulta uchádzača informovať.

 

Uchádzači o magisterské študijné programy predložia ako povinnú súčasť prihlášky na magisterské vysokoškolské štúdium vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie), potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

 

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia FMK UCM v Trnave v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v dennej a externej forme štúdia, ktorí sa budú hlásiť na neidentický študijný program než absolvovali v bakalárskom stupni štúdia na FMK UCM v Trnave budú vykonávať prijímaciu skúšku. Výnimka sa vzťahuje na absolventov bakalárskeho študijného programu vzťahy s médiami, ktorí budú od prijímacej skúšky oslobodení.

 

 

 

 

 

Uchádzači, ktorí sú absolventmi FMK UCM v Trnave nie sú povinní dokladať vysokoškolský  diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu. K prihláške na magisterský stupeň štúdia sú povinní

doložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis.

 

Uchádzač o štúdium v AR 2022/2023 registruje prihlášku elektronicky cez AIS2 na webovom sídle UCM, kde nahrá aj všetky povinné prílohy. Uchádzač je povinný prihlášku nahratú v AIS2 uložiť (stav prihlášky „evidovaná“ nie je postačujúci).Additional information

Pri študijných programoch v externej forme štúdia zverejní povinnosť študenta uhradiť školné podľa § 92 odseku 4 zákona č. 131/2002 na všetky roky štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia študijného programu pre študentov prijatých na štúdium v príslušnom akademickom roku. Verejná vysoká škola môže zverejnené školné v priebehu štúdia znížiť. Školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia zodpovedá školnému určenému v študijnom programe na príslušný akademický rok.General information on the admission exam

Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.

Presun termínu prijímacej skúšky nie je možný.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk).

  • Apply the application for study

  16.11.2021 - 31.05.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.08.2022 - 31.08.2022

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu u absolventov študijných programov, u absolventov študijných odborov doklad o absolvovaných skúškach a zápočtoch (originály alebo overené kópie)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka:                                  Štátna pokladnica
Variabilný symbol:          32207
Konštantný symbol:         0308

Špecifický symbol:           rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                   SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                SPSRSKBAXXX

 

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrej Brník, PhD. – andrej.brnik@ucm.sk
Last update: 15.12.2021 22:04

Draw attention to not topical data