Učiteľstvo náboženskej výchovy

Absolvent je pripravený zaujať miesto učiteľa náboženskej výchovy / náboženstva na základných a stredných školách.Prospects of graduates

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy má hlbšie poznatky v jednotlivých oblastiach teologického myslenia a špecifické vedomosti v oblasti dogmatickej, morálnej a pastorálnej teológie a didaktiky náboženskej výchovy. Svoje poznatky je schopný didakticky projektovať do edukačného procesu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania.

Absolvent je schopný pracovať s teologickým textom a vie metodologicky správne hodnotiť rôzne teologické názory. Dokáže odpovedať na základné otázky kresťanskej morálky a porovnávať ich so súčasným životným štýlom. Je schopný realizovať výučbu náboženskej výchovy na základných a stredných školách. Vie sa orientovať v školskej legislatíve, v školských predpisoch a dokumentoch. Dokáže projektovať výučbu náboženskej výchovy a vytvoriť súbor aktivít na dosiahnutie požadovaných cieľov s využitím vhodných edukačných stratégií. Dokáže spájať pedagogickú teóriu so školskou praxou.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
  • bakalárske vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia:

  •  výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača
  •  vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijatie na základe prospechu bakalárskeho štúdia a bakalárskej štátnej skúšky.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.01.2024 - 30.04.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • attested copy of birth certificate (electronic form)
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (paper form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €


The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 16.01.2024 10:41

Draw attention to not topical data