Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

Absolvent je pripravený zaujať miesto učiteľa hudobného umenia a cirkevnej hudby

na základných umeleckých a odborných stredných školách. Taktiež je pripravený zaujať miesto organistu a vedúceho cirkevného zboru v cirkevných organizáciach.Prospects of graduates

Absolvent nadobudne vedomostiz hudobnej pedagogiky, hudby a cirkevnej hudby a má schopnosť kriticky a metodicky myslieť a zapojiť sa do tvorby didaktických projektov a metodických textov  v tomto odbore. Orientuje sa v školskej legislatíve a v cirkevných dokumentoch, vie uplatniť svoj odborný potenciál v rôznych inštitúciách umenia kultúry a udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej špecializácii. Absolvent nadobudol zručnosťvykonávať úlohu organistu, kantora, chrámového hráča alebo dirigenta v cirkevných, či osvetových inštitúciách. Vie inštrumentovať cirkevnú hudbu pre jednotlivé hlasy chrámového spevokolu alebo pre jednotlivé nástroje chrámového orchestra a vie pripraviť a zrealizovať hudobnú dramaturgiu liturgie podľa hudobných a teologických pravidiel. Je predpoklad, že časť absolventov tohto študijného programu je pripravená zvyšovať svoju kvalifikáciu štúdiom na treťom stupni VŠ doma i v zahraničí.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

-      absolvovanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, alebo druhého stupňa

     v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe

-      súčasťou overovania schopností je talentová prijímacia skúška

-      na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre

     prijímanie na štúdium, s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači

     s potrebnými schopnosťami a predpokladmi

na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore. Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (vážený študijný priemer). V prípade zhodnosti študijných výsledkov sa bude brať do úvahy priemer štátnej skúšky.Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.General information on the admission exam

– získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

– záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,

– prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami(Úplnosť príloh k prihláške ustanovil AS TFKU podľa § 27, ods.1, písm. i) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení násl. predpisov.),

– splnenie podmienok prijímacieho konania.  • Apply the application for study

    01.01.2024 - 30.04.2024

  • Performance of the entrance exam

    12.06.2024 - 12.06.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
  • leaving certificate (electronic form)
  • attested copy of birth certificate (electronic form)
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 650 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €


The fee for admission procedure
application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

Číslo účtu: SK86 8180 0000 0070 0008 5886 Informácia pre prijímateľa: „PP“,

Variabilný symbol: 1550501

Konštantný symbol: 0308

– Ústrižok o zaplatení poplatku alebo jeho kópiu treba nalepiť na 3. stranu prihlášky

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 16.01.2024 10:38

Draw attention to not topical data