Učiteľstvo histórie (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of Biology
 • Faculty of Education - Teacher of Subjekt of ethical education
 • Faculty of Education - Teaching of math
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects German language and literature
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
 • Faculty of Education - Teaching of the Subjects of Fine Arts
Prospects of graduates

Absolventi učiteľských bakalárskych študijných programov (v študijných odboroch učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov) s nadväzujúcimi magisterskými programami sú pripravovaní najmä na pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia,Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. r. 2020/2021, potvrdí výsledky za 1.-3. ročník stredná škola v prihláške na štúdium. Úradne overené vysvedčenie zo 4. ročníka a úradne overené maturitné vysvedčenie je uchádzač povinný predložiť do 11.6.2021.

 Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.Additional information

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. r. 2020/2021, potvrdí výsledky za 1.-3. ročník stredná škola v prihláške na štúdium. Úradne overené vysvedčenie zo 4. ročníka a úradne overené maturitné vysvedčenie je uchádzač povinný predložiť do 11.6.2021.

Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Naďa Bizová

mail: nada.bizova@truni.skGeneral information on the admission exam

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2021 s podporou modulárneho akademického informačného systému. • Apply the application for study

  10.01.2021 - 31.03.2021

 • Submit additional application form

  01.05.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • leaving certificate


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné  číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku bez písmena R, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Last update: 29.04.2021 09:51

Draw attention to not topical data