Slovenský jazyk a literatúra

v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra (resp. príslušné medziodborové štúdium). O prijatie na štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi príbuzných odborov magisterského štúdia.Prospects of graduates

v oblasti školstvaInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
  • Súčasťou prijímacieho konania je:   posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore, overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku,  overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce).


Additional information

Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu:

-          Prihláška na doktorandské štúdium, číslo tlačiva: ŠEVT 49 400 2,

-          overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijnom odbore,

-          overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,

-          životopis,

-          súpis publikovaných i nepublikovaných prác,

-          rámcový projekt k téme dizertačnej práce

-          doklad  o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Conditions for international students

 Coordinator for students with specific needs

nada.bizova@truni.skForm of entrance exam

písomná, ústnaTests

 test z cudzieho jazyka  • Apply the application for study

    11.01.2021 - 11.06.2021

  • Performance of the entrance exam

    22.06.2021

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 1000 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: štátna pokladnica

Účet:  7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

variabilný symbol: bez symbolu

špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: meno a priezvisko

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Last update: 22.10.2020 10:03

Draw attention to not topical data