Záhradníctvo

Absolvent ovláda vedecké metódy riešenia úloh záhradníctva, výskumu, jeho jednotlivých odvetví ako je ovocinárstvo, vinohradníctvo, vinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo a škôlkárska výroba. Podieľa sa na zostave vedeckých projektov, ktoré riadi na odbornej a vedeckej úrovni. Ovláda princípy ochrany genofondov záhradníckych rastlín. V priebehu štúdia si osvojuje zásady samostatnej a tímovej práce, ovláda vedecké metódy, vedeckú analýzu a syntézu výsledkov s premietnutím do nových technológií. Je schopný tvorivej práce, reaguje na domáce, ale ja medzinárodné odozvy, ktoré spätne využíva v oblasti vedy a výskumu.

Prospects of graduates
Absolvent môže nájsť uplatnenie vo vzdelávaní na univerzitách s možnosťou zapojenia sa do pedagogického procesu. Široké uplatnenie nachádza vo vede a výskume na úrovni výskumných ústavov, SAV, vo verejnej správe, v inštitúciách, kde sa vyžaduje riadenie na vedeckej úrovni PhD. Ako jednotlivec, alebo člen v tímovej práci môže pôsobiť pri tvorbe návrhov chránených krajinných území, koordinovať programy súvisiace s ochranou prírodných zdrojov, autochtónnych druhov rastlín, pri usmerňovaní trvaloudržateľného rozvoja krajiny. Pôsobí pri záchrane kultúrneho dedičstva krajiny.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Admission procedure for PhD. study - doctoral studies at FZKI SPU in Nitra are carried out in accordance with § 56 and § 57 of Act no. 131/2002 on higher education institutions and on the amendment of certain acts as amended and in accordance with the Study Regulations of the SUA in Nitra.

 1. Admission to study at a doctoral study program is carried out by the admission procedure in terms announced publicly, usually once, at most twice during a calendar year.
 2. The date of the examination and its content is determined by the dean of the faculty. During the examination, the commission takes into account the applicant's knowledge of world languages and by the foreign applicant’s communication knowledge of Slovak and world language, and the issues forming the theoretical basis of the chosen study program. The Commission also take into account the presentation of knowledge in the scope of the topic for which the candidate is applying. Activities in the scientific work of students during studies at bachelor and master degrees is also taken into account.
 3. The dean of the faculty decides the admission of an applicant for doctoral studies based on the results of the examination, which is compulsory. The number of the applicants that the faculty plans to accept for doctoral studies depends on the number of dissertation topics approved by the guarantor of the study program / the scientific council of the faculty.
 4. The decision about the result of the admission procedure will be made in writing within 30 days from the verification of fulfillment with the conditions for acceptance to study.
 5. An applicant who has received a decision not to be admitted at doctoral studies may submit a request for review of this decision to the authority which issued the decision within eight days from the date of its delivery.


Additional information

Study program accredited also in English language.   Conditions of admissions:

Proof declaring a satisfactory level of English language proficiency by one of the following three certificates:

1. IELTS Academic version (International English Language Testing Service, British Council) with a minimum score of 6.5 points

2. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) at level C1

3. Cambridge exam (Certificate in Advanced English, or Certificate of English proficiency from the University of Cambridge)

Deadline for application submission by (only electronic):                                09. June 2021

Day of the meeting of the Admission Commission:                                           17. June 2021

Admission fee:                                                                                                     45,00 €* (electronic registration)

Payment of the fee for the admission procedure for electronic registration –  non-cash according to the instructions  provided in the application.

APPLICATION

Only electronically on the following web page:     

https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=sk

 

 

NECESSARY ANNEXNES FOR THE APPLICATION: SEND ONLY ELECTRONICALLY (DOC, PDF, SCAN, OR PHOTO FROM MOBILE) ON E-MAIL: andrea.matuskovicova@uniag.sk

 1. CV;
 2. proof of payment of the fee for the admission procedure - payment via internet banking or bank transfer;
 3. officially certified photocopies of diploma (university diploma, state examination certificate, diploma supplement, officially certification is not required for an applicant who has graduated master degree of study at FHLE SUA in Nitra);
 4. list of published professional and scientific (artistic) works;
 5. proof of professional experience, if the applicant was employed before starting doctoral studies;
 6. confirmation of employment and job position (only applicants for the external form of study);
 7. project framework to the topic of the dissertation thesis (max. 2 A4);
 8. statement of the results of master's, engineering, doctoral studies of individual years and the full-time average, which is issued by the study department;
 9. participation and success on olympiads, competitions, student scientific professional activity, authorship of discoveries, or industrial designs  specified by the applicant in a separate annex.

 

TOPICS OF the DISSERTATION THESIS

The topics of the dissertation thesis are available on the website of the faculty www.fzki.uniag.sk  in the part „Admission and Study“/ „Doctoral Study Programs“.

 

INFORMATION ABOUT THE ADMISSION PROCEDURE ARE AVAILABLE AT

www.fzki.uniag.sk/sk www.portalVS.skCoordinator for students with specific needs

Univerzitný koordinátor:

Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Koordinátor na FZKI SPU v Nitre:

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI SPU v Nitre

Tulipánová 7, 949 01 Nitra, tel.: 037/641 5429
e-mail: roberta.stepankova@uniag.skGeneral information on the admission exam

ADMISSION EXAM

consisting of:

-          interview also in one of the foreign language

-          presentation of the project framework – a scientific discussion of solving and achieving the scientific aim of the dissertation topic, to which the applicant has applied (proposals of solving the problem, methodological bases, and procedures, which can be used in fulfilling the aim of the dissertation project).Form of entrance exam

ADMISSION EXAM

consisting of:

-          interview also in one of the foreign language

-          presentation of the project framework – a scientific discussion of solving and achieving the scientific aim of the dissertation topic, to which the applicant has applied (proposals of solving the problem, methodological bases, and procedures, which can be used in fulfilling the aim of the dissertation project).Tests

no • Apply the application for study

  09.04.2021 - 11.06.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Current number of filed applications:
0


Additions
 • CV (electronic form)
 • proof of payment of the fee for the admission procedure - payment via internet banking or bank transfer; (electronic form)
 • officially certified photocopies of diploma (university diploma, state examination certificate, diploma supplement, officially certification is not required for an applicant who has graduated master degree of study at FHLE SUA in Nitra); (electronic form)
 • list of published professional and scientific (artistic) works; (electronic form)
 • proof of professional experience, if the applicant was employed before starting doctoral studies; (electronic form)
 • confirmation of employment and job position (only applicants for the external form of study); (electronic form)
 • project framework to the topic of the dissertation thesis (max. 2 A4); (electronic form)
 • statement of the results of master's, engineering, doctoral studies of individual years and the full-time average, which is issued by the study department; (electronic form)
 • participation and success on olympiads, competitions, student scientific professional activity, authorship of discoveries, or industrial designs specified by the applicant in a separate annex. (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2200 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2200 €

The fee for admission procedure
E-application form: 45 €

Billing information

Admission fee:                                                                                                     45,00 €* (electronic registration)

Payment of the fee for the admission procedure for electronic registration –  non-cash according to the instructions  provided in the application.

 

The following data is required to make the payment for the admission procedure:

 

Name and address of the payee:                         Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Beneficiary's bank                                                 Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05

Account number:                                                  7000066247/8180

IBAN:                                                                  SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Variable symbol:                                                   104900

Constant symbol:                                                  0558

Specific symbol:                                                    104900721

Message for recipient:                                          surname and first name of the applicant (state without diacritics).

 

The following data are required to make the payment for the admission procedure from other countries including also SWIFT code:   SPSRSKBA

Information of the admission procedure are also available at: www.fzki.uniag.sk ; www.portalVS.sk

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data