Food Safety and Control

Graduates are applied in food businesses in the team of food safety, in company laboratories and in management, control and audit. Find application in state and private laboratories to control food safety, advisory consulting services, in the field of accreditation systems in food business, legislative projecting, estimating of risks in food. Find wide application in the field of safety management in the distribution and business level, and also in public catering. Find application in food education, state divisions, the foreign inspection institutions, in cooperation with the European food safety authority, scientific panels and working groups.Prospects of graduates

Graduate controlling principles of microbiological and chemical food safety both horizontally and vertically, principles of integrated approach from farm to table and from farm to table. Provides and manages food traceability, evaluation of information, analysis of information from the rapid alert system and return of products from market. Applies, develops and evaluates a system of risk analysis with the use of mathematical and predictive models in terms of the precautionary principle to protect human health and communication about safety of produced food.

Following completion of compulsory and compulsory optional courses pf study schedule:

 - obtain and apply the principles of traceability of raw materials and food in the whole chain of production and apply them to specific conditions of the food company,

 - obtain and apply knowledges about the strategy of risk analysis on a scientific basis in terms of management evaluation and communication,

 - applied knowledge of mathematical models, statistical evaluation of the phenomena and their application in control work,

 - using modern analytical methods for food control, their authentication, to detect adulteration of food, respectively,

 - professionally evaluates the legislation, on the basis of legislation formulates changes. in food labeling, nutrition facts and health claims etc.,

 - control food information systems and databases, manages and documents the internal control  system in the enterprise within the food safety team and top management,

 - analyzing, documenting and evaluating crisis situations to forecast potential risks at the enterprise level and in communication with the public and the media,

 - applies engineering methods and processes for food preservation, and sensory, microbiological, physical-chemical analysis of food,

 - performs prediction and prevention of alimentary diseases, toxicology and mycological examinations.


Profilesof graduatesofdegree programsandtheirapplicationarepublished on the websiteof the faculty-http://www.fbp.uniag.sk.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijných programov druhého stupňa na FBP SPU v Nitre je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni, ktorí skončili bakalárske štúdium na FBP budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na I. stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške. Počty prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy, sú limitované; pri prijímaní rozhoduje počet bodov získaný za dosiahnutý študijný priemer na bakalárskom štúdiu a na štátnej skúške.

 Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni vysokoškolského štúdia, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre sa zúčastnia prijímacieho pohovoru, v rámci ktorého bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať v zmysle bodu 1.

 Additional information

Poslanie fakulty

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študenti osvoja vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvality rastlinných a živočíšnych produktov, ich spracovanie a využívanie v produkcii kvalitných a zdravotne neškodných potravín.Z hľadiska cielenej, efektívnej a kompatibilnej vedeckovýskumnej činnosti sa fakulta orientuje  na oblasť aktuálnych programov genomiky, moderných biotechnológií, kvality a bezpečnosti potravín.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.

Zahraniční uchádzači sú povinní priložiť k prihláške Application Form

(http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/) so všetkými prílohami.Coordinator for students with specific needs

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

037/641 4421

mail: eva.ivanisova@uniag.skGeneral information on the admission exam
  • Absolventi bakalárskeho štúdijného programu posielajú prihlášky na inžinierske študijné programy (II. stupeň).
  • V prihláške je potrebné potvrdiť zdravotnú spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu (na výmennom lístku).
  • Uchádzači o inžiniersky študijný program priložia , životopis, overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, overenú kopiu vysvedčenia a overený dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia.


Form of entrance exam

pohovor  • Apply the application for study

    01.05.2021 - 09.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Current number of filed applications:
2


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
  • doklad o úhrade prij. konania (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1200 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
E-application form: 30 €

Billing information

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK)

na študijné programy FBP pre akademický rok 2021/2022 sú:

2. inžiniersky stupeň:

 30 € (elektron. prihl.)

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

 -         pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

 -  pri prihláške z portálu VS 

Predpis platby nájdete na konci vyplnenej prihlášky.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

IBAN: SK4081800000007000066247

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

o       IBAN: SK4081800000007000066247

o       BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o       názov a adresa banky: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške !

Adresa zaslania prihlášok :

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohopodárska univerzita

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data