Sociálna práca

Absolvent má rozsiahle vedomosti z teórií sociálnej práce v kontexte ich historického vývoja, v prepojení na súčasnú sociálnu prácu a ich aplikovateľnosti v jednotlivých poliach sociálnej práce a k jednotlivým skupinám klientov, má rozsiahle vedomosti z  metód a foriem sociálnej práce v priamej prepojenosti s klientskymi skupinami sociálnej práce a teoretických konceptoch sociálnej politiky na úrovni hodnotenia v interdisciplinárnych súvislostiach . Pozná charakteristické a typicky špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda metodológiu a štatistiku výskumu všeobecne i špecificky orientovanú na sociálnu prácu. Disponuje odbornými teoretickými vedomosťami z oblasti supervízie, manažmentu a projektovania v sociálnej práci doplnenými praktickými zručnosťami získanými odbornou praxou. Absolvent dokáže vykonávať sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, krízovú intervenciu, sociálnu posudkovú činnosť, sociálnu prácu s jednotlivcom, sociálnu prácu s rodinou, sociálnu prácu so skupinou a sociálnu prácu s komunitou. Je pripravený zastupovať a presadzovať záujmy zraniteľných skupín, byť agensom zmien. Disponuje odbornými komunikačnými a manažérskymi zručnosťami na výkon manažérskych funkcií a je schopný kľúčové komunikačné a manažérske zručnosti využiť v prospech klienta.  Dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu, je schopný sprostredkovať kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém.Prospects of graduates

Absolvent spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti sociálneho pracovníka: v rezorte ústredných orgánov štátnej správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR), na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy – mestá / obce, samosprávne kraje, v inštitúciách štátnej správy (Úrad PSVaR), v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v organizáciách tretieho sektora, no najmä v komunitnej starostlivosti (komunitné centrá), na miestnej úrovni v rámci terénnej sociálnej práce.

Môže sa uplatniť ako sociálny pracovník, odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti, odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti, špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia a výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.01.2024 - 30.04.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €


The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 16.01.2024 10:29

Draw attention to not topical data