Sociálna práca

Absolvent     disponuje     vedomosťami     z jednotlivých     oblastí     študijného     odboru     a jeho interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy, konkrétne zo základov teórií sociálnej práce, metód, techník a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi skupinami sociálnej práce, zo základov filozofie, etiky, sociológie, psychológie, pedagogiky a práva, sociálnej politiky a systému sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia, z fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a o charakteristikách chudoby a sociálneho vylúčenia a konceptoch sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach. Orientuje sa v aktuálne platnej legislatíve. Pozná základné charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v sociálnej práci. Absolvent dokáže poskytovať informačné a základné individuálne a skupinové poradenské služby a vykonávať odborné činnosti v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu, je schopný sprostredkovať kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém.Prospects of graduates

Absolventi majú možnosť sa uplatniť na všetkých stupňoch a úsekoch praxe sociálnej práce ako asistenti sociálnej práce: v rezorte ústredných orgánov štátnej správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR), na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy – mestá / obce, samosprávne kraje, v inštitúciách štátnej správy (Úrad PSVaR), v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v organizáciách tretieho sektora, no najmä v komunitnej starostlivosti (komunitné centrá), na miestnej úrovni v rámci terénnej sociálnej práce.

Rovnako sa môžu uplatniť aj ako odborní pracovníci rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti, ako odborní pracovníci v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia či odborní pracovníci v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information

Na jednej prihláške sa možno uchádzať len na jeden študijný programWithout entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

- prijatie na základe prospechu maturitnej skúšky;

- výsledky maturitnej skúšky uchádzača sa zohľadňujú pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov

- prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohamiCoordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.01.2024 - 30.04.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €


The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 16.01.2024 10:27

Draw attention to not topical data