Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich

pri elektronickej prihláške je treba vybrať stupeň-1.POProspects of graduates

Absolventi bakalárskeho štúdia v profesijne orientovanom bakalárskom študijnom programe slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich disponujú lingvistickými poznatkami o slovenskom jazyku a ovládajú štruktúru slovenského posunkového jazyka. Absolventi získavajú komplexnú spôsobilosť profesionálne používať slovenský jazyk a slovenský posunkový jazyk a vykonávať rolu tlmočníka medzi počujúcimi a nepočujúcim komunikantmi. Uplatnenie nájdu v štátnej a verejnej správe, v treťom sektore, kultúrnych ustanovizniach, médiách a všade tam, kde je potrebné tlmočiť z hovoreného jazyka do posunkového jazyka a naopak.Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. r. 2021/2022, potvrdí výsledky za 1.-3. ročník stredná škola v prihláške na štúdium. Úradne overené vysvedčenie zo 4. ročníka a úradne overené maturitné vysvedčenie je uchádzač povinný predložiť do 13.6.2022.

 Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.Additional information

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača, ktoré je uchádzač  povinný doručiť k prijatiu najneskôr na zápise.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. r. 2021/2022, potvrdí výsledky za 1.-3. ročník stredná škola v prihláške na štúdium. Úradne overené vysvedčenie zo 4. ročníka a úradne overené maturitné vysvedčenie je uchádzač povinný predložiť do 13.6.2022.

 Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.Coordinator for students with specific needs

nada.bizova@truni.skGeneral information on the admission exam

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2022 s podporou modulárneho akademického informačného systému.  • Apply the application for study

    07.01.2022 - 31.03.2022

  • Send certificate to

    13.06.2022

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • CV (paper form)
  • doklad o platbe za prihlášku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku v pravom hornom rohu prihlášky bez písmena R (napr. 022000xxx), resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou (alebo dátum podania prihlášky poštou)

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Last update: 07.03.2022 13:46

Draw attention to not topical data