Academic psychology

Študijný program Školská psychológia (3.stupeň) pripravuje študentov v oblasti psychologickej špecializácie, najmä v edukačnej a školskej psychológie, v kontexte súčasných národných a medzinárodných trendov a výziev 21.storočia s dôrazom na psychológiu v edukácii. Študenti sú pripravovaní na riadenie edukačného procesu vo sfére školstva, kultúry, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, práce, výskumu atď. s ohľadom na pozitívny osobnostný a mentálny rozvoj detí, mladých ľudí a dospelých.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

 Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť absolventi:

  1. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom odbore Psychológia,
  2. prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v študijnom odbore Psychológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
  3. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov Psychológia + druhý predmet a po absolvovaní akreditovaného magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Psychológia na Fakulte psychológie PEVŠ. 


Conditions for international students

Charakteristickým prvkom fakulty sa predpokladá otvorenosť k svetu, najmä vysokým školám a ich predstaviteľom. A to tak v pedagogickej, vedecko-výskumnej sfére, ako aj v organizačnej, publikačnej a celkove koncepčnej sfére, na úrovni pedagogických pracovníkov i na úrovni študentov. Dvojstranná výmena učiteľov, študentov, dlhšie i kratšie študijné pobyty na zahraničných vysokých školách, i pobyty zahraničných učiteľov na fakulte sú evidentne prospešnými aktivitami, pre fakultu, jej učiteľov a študentov.

Potenciálni pedagógovia fakulty prezentujú dobré kontakty s komparatívnymi vysokými školami v USA, Anglicku, Nemecku, Česku, Rusku a pod., ktoré možno upevňovať aj v rámci novej fakulty. Coordinator for students with specific needs

Viac informácií nájdete TUGeneral information on the admission exam

Na doktorandské štúdium sa môžu hlásiť absolventi:

  1. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom odbore Psychológia,
  2. prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v študijnom odbore Psychológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
  3. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov Psychológia + druhý predmet a po absolvovaní akreditovaného magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Psychológia na Fakulte psychológie PEVŠ. 


  • Apply the application for study

    08.03.2021 - 30.09.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Bankové spojenie:

IBAN:  SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data