Riadenie bezpečnostných systémov

VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov pre prax v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.

Študent Ing. štúdia si volí (podľa vlastného záujmu) doplnkovú špecializovanú profiláciu výberom príslušného modulu voliteľných predmetov z rôznych oblastí bezpečnosti:

- bezpečnosť finančných operácií,

- bezpečnosť finančných operácii a korupcia,
- kybernetická bezpečnosť,
- environmentálna bezpečnosť,
- bezpečnosť v doprave a dopravnej infraštruktúre,

Absolventi sa tak voliteľnými predmetmi študijného programu, témou diplomovej práce a výberovým predmetom štátnej skúšky vyprofiluje vo zvolenej oblasti. Každý ročník si taktiež zachováva rovnaké kľúčové predmety z oblasti bezpečnostných vied.Prospects of graduates

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach organizuje denné a externé štúdium v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, a to v I. stupni (bakalárskom), v II. stupni (inžinierskom) vysokoškolského štúdia a v III. stupni (doktorandskom) vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa :

 • uplatnenie vo verejnom a súkromnom sektore,
 • riadiace funkcie v organizáciách pri zabezpečovaní všestranných úloh bezpečnosti,
 • zastávanie funkcií s úlohou odhadu rizika pre riadenú oblasť,
 • vedúce funkcie v bezpečnostných zložkách,
 • riadiace funkcie v záchrannom integrovanom systéme SR,
 • prednostné prijímanie do policajného zboru SR a ozbrojených síl SR,
 • absolvent má znalostí z manažérskych funkcií v oblasti občianskej bezpečnosti. V požadovanom rozsahu má znalosti z interpretácie a aplikácie práva v systéme verejných alebo súkromných organizácií zaoberajúcich sa všestrannou bezpečnosťou.


Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.)Additional information

V priebehu štúdia v dennej forme vzdelávania študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a je im udelený certifikát špecialistu pre prežitie v sťažených podmienkach (foto). Počas štúdia ma tak isto možnosť absolvent získať osvedčenie absolventa kurzu bojových umení (foto), ako aj preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu „S“ a vzdelanie nevyhnutné pre získanie zbrojného preukazu.

Ubytovanie je sprostredkované u zmluvných partnerov, ktorí sa špecializujú na ubytovanie vysokoškolských študentovi. Viac na : http://www.vsbm.sk/ubytovanie/

V prípade úspešného prijatia, je potrebné podať žiadosť vo výbranom ubytovacom zariadení.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov - ovládanie slovenského alebo anglického jazyka, ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.), bezúhonnosť.Conditions of admission without the entrance exam

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.)Coordinator for students with specific needs

Ing. Martin Mašľan, Košťova 1, 040 01 Košice, tel.: 055 / 7205611, e-mail: martin.maslan@vsbm.skGeneral information on the admission exam

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť len na jedne študijný program. Kópiu ústrižku poplatku za prijímací pohovor je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Prihláška musí obsahovať vlastnoručne písaný a podpísaný životopis, overenú fotokópiu vysvedčenia o bakalárskej štátnej skúške, overenú fotokópiu Bc. diplomu, výpis absolvovaných predmetov v Bc. štúdiu a 2 farebné fotografie pasového formátu.

Viac k prihláške na : http://www.vsbm.sk/inzinier_studium.htmlForm of entrance exam

Osobný prijímací pohovor sa nerealizuje. Prijímacie konanie je admistratívny úkon, pričom sa z predloženej prihlášky a jej príloh posudzuje spôsobilosť uchádzača študovať u nás, a o výsledku je uchádzač upovedomený listovou zásielkou zaslanou na uvedenú adresu trvalého bydliska. • Apply the application for study

  30.06.2024

 • Submit additional application form

  31.08.2024

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
 • photography (paper form)
 • Bachelor diploma (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • podľa inštrukcií na : https://www.vsbm.sk/inzinier_studium.html (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1300 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €


The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 25 €

Billing information

Bankové spojenie:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu:   IBAN : SK51 0200 0000 0047 9753 4154
SWIFT kód: SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. – peter.losonczi@vsbm.sk
Last update: 01.07.2024 09:35

Draw attention to not topical data