Riadenie bezpečnostných systémov

VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov pre prax v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.Prospects of graduates

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach organizuje denné a externé štúdium v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, a to v I. stupni (bakalárskom), II. stupni (inžinierskom) a v III. stupni (doktorandkom) vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa :

 • uplatnenie vo verejnom a súkromnom sektore,
 • riadiace funkcie v organizáciách pri zabezpečovaní všestranných úloh bezpečnosti,
 • zastávanie funkcií s úlohou odhadu rizika pre riadenú oblasť,
 • vedúce funkcie v bezpečnostných zložkách,
 • riadiace funkcie v záchrannom integrovanom systéme SR,
 • prednostné prijímanie do policajného zboru SR a ozbrojených síl SR,
 • absolvent má znalostí z manažérskych funkcií v oblasti ochrany osôb a majetku. V požadovanom rozsahu má znalosti z interpretácie a aplikácie práva v systéme verejných alebo súkromných organizácií zaoberajúcich sa všestrannou bezpečnosťou.


Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov - ovládanie slovenského alebo anglického jazyka, ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, bezúhonnosť.Coordinator for students with specific needs

Ing. Martin Mašľan, Košťova 1, 040 01 Košice, tel.: 055 / 7205611, e-mail: martin.maslan@vsbm.skGeneral information on the admission exam

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť len na jedne študijný program. 

Viac k prihláške na : https://www.vsbm.sk/doktorandske_studium.html Form of entrance exam

Prijímacie konanie pre III. stupeň vzdelávania (PhD.) je realizované formou prijímacieho pohovoru a posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky. • Apply the application for study

  15.08.2024

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • CV (paper form)
 • photography (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • podľa inštrukcií na https://www.vsbm.sk/doktorandske_studium.html (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2000 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2000 €


The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 25 €

Billing information

Bankové spojenie:
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Košťova 1, 040 01 Košice
a číslo účtu:   IBAN : SK51 0200 0000 0047 9753 4154
SWIFT kód: SUBASKBX
Názov banky: Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

 • There are days left until the submission of a later application.
 • Add to Favorites
 • Academic year: 2024/2025
 • University University of Security Management
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 3
 • Program code: 183455
 • Field of study: Safety and Security Sciences
 • Level of study: 3.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: PhD.
 • Information about teaching languages: English, Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Dr.h.c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. – peter.losonczi@vsbm.sk
Last update: 05.10.2023 06:05

Draw attention to not topical data