Riadenie bezpečnostných systémov

VŠBM v Košiciach sa venuje vysokoškolskému vzdelávaniu odborníkov pre prax v širokom meradle s koncentráciou na poznatky z oblasti práva, bezpečnostných vied, ekonomiky, technických vied, logistiky, environmentalistiky a iných oblastí. Široké spektrum vyučovaných predmetov dáva absolventovi základy poznania nevyhnutné pre reálne zhodnotenie každodenných požiadaviek kladených na manažéra a správne rozhodnutie s dôrazom na aspekty bezpečnosti.Prospects of graduates

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach organizuje denné a externé štúdium v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, a to v I. stupni (bakalárskom), II. stupni (inžinierskom) a v III. stupni (doktorandkom) vysokoškolského štúdia.

Uplatnenie absolventa :

 • uplatnenie vo verejnom a súkromnom sektore,
 • riadiace funkcie v organizáciách pri zabezpečovaní všestranných úloh bezpečnosti,
 • zastávanie funkcií s úlohou odhadu rizika pre riadenú oblasť,
 • vedúce funkcie v bezpečnostných zložkách,
 • riadiace funkcie v záchrannom integrovanom systéme SR,
 • prednostné prijímanie do policajného zboru SR a ozbrojených síl SR,
 • absolvent má znalostí z manažérskych funkcií v oblasti ochrany osôb a majetku. V požadovanom rozsahu má znalosti z interpretácie a aplikácie práva v systéme verejných alebo súkromných organizácií zaoberajúcich sa všestrannou bezpečnosťou.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov - ovládanie slovenského alebo anglického jazyka, ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, bezúhonnosť.Coordinator for students with specific needs

Ing. Martin Mašľan, Košťova 1, 040 01 Košice, tel.: 055 / 7205611, e-mail: martin.maslan@vsbm.skGeneral information on the admission exam

Na jednej prihláške je možné sa prihlásiť len na jedne študijný program. 

Viac k prihláške na : https://www.vsbm.sk/doktorandske_studium.html Form of entrance exam

Prijímacie konanie pre III. stupeň vzdelávania (PhD.) je realizované formou prijímacieho pohovoru a posudzovania podkladov predložených v rámci príhlašky. • Apply the application for study

  31.08.2021

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • photography (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • podľa inštrukcií na : https://www.vsbm.sk/doktorandske_studium.html (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2500 €

The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 25 €

Billing information

IBAN : SK43 0200 0000 0037 7306 0359

Always up-to-date news about university University of Security Management on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Dr.h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. – peter.losonczi@vsbm.sk
Last update: 08.09.2020 10:43

Draw attention to not topical data