Spatial Planning

Absolvent dokáže analyzovať stavy, vlastnosti a hodnoty územných systémov z hľadiska prírodných a socioekonomických komplexov, vývoja, kultúry, ekonomiky, ekológie, hospodárskych a sociálnych štruktúr, estetiky krajiny, foriem využívania krajiny a spracované analýzy využívať v tvorivej plánovacej činnosti, identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, spracovávať stratégie i operačné, navrhovať a viesť realizáciu opatrení a intervencií na podporu udržateľného rozvoja, moderovať procesy sociálnej participácie, zabezpečovať mediáciu konfliktov v procese plánovania, zabezpečovať a koordinovať komplexný územný manažment. Absolvent inžinierskeho štúdia je pripravený morálne, organizačne a odborne zvládnuť projektovú, manažérsku, ako aj vedeckovýskumnú a odborno-expertíznu činnosť v oblasti priestorového plánovania a tvorby životného prostredia a strategického environmentálneho hodnotenia. Spĺňa predpoklady pre postup na doktorandské štúdium.

Prospects of graduates
Absolventi študijného programu priestorové plánovanie sa v celoeurópskom priestore etablujú v rôznych profesijných oblastiach. Nielen v samotnom priestorovom plánovaní a osobitne v územnoplánovacej praxi a s ňou spojených oblastiach plánovacej praxe, v štátnej správe, regionálnej či miestnej samospráve, ale tiež v rôznych iných hospodárskych oblastiach (priemysle, obchode, bankovníctve a pod.) môžu absolventi uplatniť svoje odborné vedomosti. Absolventi nájdu uplatnenie v plánovacom procese, pri koncipovaní, spracovaní a manažmente rozvojových projektov, obstarávaní a tvorbe územných plánov, koncepcií rozvoja územných celkov na lokálnej, regionálnej, celoštátnej úrovni, v riadiacom procese priestorového a osobitne územného rozvoja vidieckych sídiel, miest a ich častí, regiónov, na celoštátnej úrovni aj v celoeurópskych štruktúrach. Široké pole ich uplatnenia predstavuje aj súkromný sektor a organizácie tretieho sektoru predovšetkým v polohe priestorových a lokalizačných analýz, príprave investičnej činnosti, spracovaní projektov, rozhodovacej činnosti a pod. Rôznorodosť rolí zastávaných absolventmi narastá predovšetkým v kontexte integrácie SR do európskych štruktúr a s tým súvisiacich úloh na poli regionálneho rozvoja, pri príprave projektov územných a podnikateľských subjektov s podporu európskych predvstupových a štrukturálnych fondov.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

2.2.  The application form needs to be submitted in the electronic form without secured signature using academic information system of the SUT (hereinafter just ‘AIS’).

The applicant  for the study can also deliver the application form in paper outside of AIS on the application form required by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic to the address: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, study department, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Sending the application form (electronically or by post) together with required annexes stated in the point 2.3 is an inevitable condition for a successful submission of the application form for the study at the SUT to 31.5.2023.


The basic condition for the admission to the study in the engineering SP is the university education of the first degree or university education of the second degree.

Another condition for the admission to the study is to pay the fee for provision of the admission procedure.Additional information

2.3   Annexes to the application form for study:

a)      Curriculum vitae

b)      Proof of payment of the fee for material management of the admission (a receipt of the postal order, bank receipt about money transfer or the account statement, from which the fee was paid, the readable name and surname of the applicant forwhom the fee was paid has to be clear), adds just an applicant who did not pay the fee for material management of the admission with the payment card in the application of the electronic application form in the AIS.

c)       Copy of the state examination certificate

d)    Copy of the university diploma

e)   Copy of the university diploma or certified copy of list of completed subjects and exams (Admitted applicant are obliged to submit the certified copy of the document of achieved education on the day determined for the enrolment at the latest. For the graduates from the SUT the certified copy of documents stated in the letter c) up to e) is not required, the certification is valid just for the applicants who completed the study in the SR but not at the SUT.)

f)       Applicants who graduated abroad attach the certified documents about the completion of the university study together with the decision about the recognition of the documents confirming the completed education, issued by a recognized school in the SR in accordance with & 33 or issued by the Ministry of Education, Science and Research and Sports of the SR in accordance with the & 39 of the Act No. 422/2015 Coll. as amended about the Recognition of the documents about the education and recognition of professional qualifications as amended,

g)   the applicants with specific needs submit together with the application form also the request  to assess their specific needs and determine the range of supportive services for the entrance examination in the wording of the guideline of the rector No 5/2013-SR, which is published on the website of the website of the SUT: https://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 to create adequate conditions from the side of the SUT for them to take part in the entrance examination.

 

In case the application form was sent electronically according to the point 2.2, the applicant must also send documents in paper (scanned) and insert them as pdf attached to the application form in the AIS.

The admitted applicant shall send the documents according to a letter c) to f), it means the certified copy of the document about the fulfilment of the essential condition for admittance for the study in the study programme and certification of the recognition of the first grade or university study of the second grade if it is required, until the day of enrolment for the study at the latest.

In case the application form does not contain all data, or all required documents, the IM SUT is entitled to ask the applicants to eliminate the drawbacks of the application form and to complete the missing documents. If applicants do not fulfil this condition in the given time, they will receive the decision about not acceptance for the study in SP due to not fulfilment of conditions for acceptance to the study.

Conditions for international students

Applicants who passed the school leaving examination abroad shall enclose a certified document about completed secondary education together with the decision about the recognition of the document issued by the district office in the seat of the region in the wording of § 36 or 39 of the Act No. 422/2015 Coll. on recognition of documents on education and on recognition of professional qualifications and on changing and amending certain laws  as amended.

The applicants who apply for the study programme in the English Language submit the certificate on the knowledge of language/the document on the state examination in the English language, TOEFL, IELTS and so on.

For the students applying to study  in English language the certificate level B2 is required.

 Conditions of admission without the entrance exam
Coordinator for students with specific needs

Mgr. Alexandra Šuškova Jurkovičová

alexandra.jurkovicova@stuba.skGeneral information on the admission exam

Graduates of the first-degree study programme Spatial Planning at STU who in bachelor study did not achieve above mentioned results as well as all other graduates from the first-degree university study can be accepted to the second degree of the study programme Spatial Planning based on successful completion of entrance exam.
Form of entrance exam

Entrance exam consists of 2 parts and it is anonymous:

a)        written part – the final examination work (kluazura) or spatial-planning document,

b)        personal interview oriented mainly to defence of the final examination work (klauzura) work or spatial-planning document and evaluation of portfolio of project works  • Apply the application for study

    01.02.2023 - 31.05.2023

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: 3500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 3500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Bank Data

Beneficiary ́s IBAN : SK8881800000007000084007

Beneficiary ́s Account Name: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Beneficiary ́s Address: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Country Code: SKBIC/SWIFT

Beneficiary Bank Code: SPSRSKBA

Beneficiary Bank :Štátna pokladnica Radlinského 32810 05 BratislavaSlovakia

Variable symbol (application form in the shop ŠEVT): 9071002324

Variable symbol: number e-application form (application form in the electronic form)

Prefer to fill in the application form electronically, using the Academic Information System AIS 

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Last update: 07.02.2023 02:51

Draw attention to not topical data