SPATIAL PLANNING

Absolvent dokáže analyzovať stavy, vlastnosti a hodnoty územných systémov z hľadiska prírodných a socioekonomických komplexov, vývoja, kultúry, ekonomiky, ekológie, hospodárskych a sociálnych štruktúr, estetiky krajiny, foriem využívania krajiny a spracované analýzy využívať v tvorivej plánovacej činnosti, identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, spracovávať stratégie i operačné, navrhovať a viesť realizáciu opatrení a intervencií na podporu udržateľného rozvoja, moderovať procesy sociálnej participácie, zabezpečovať mediáciu konfliktov v procese plánovania, zabezpečovať a koordinovať komplexný územný manažment. Absolvent inžinierskeho štúdia je pripravený morálne, organizačne a odborne zvládnuť projektovú, manažérsku, ako aj vedeckovýskumnú a odborno-expertíznu činnosť v oblasti priestorového plánovania a tvorby životného prostredia a strategického environmentálneho hodnotenia. Spĺňa predpoklady pre postup na doktorandské štúdium.

Prospects of graduates

The curricula have an interdisciplinary character, including natural and human disciplines, technology, urban design. The graduates are able to analyse the characteristics and values of natural and socio-economic territorial complexes, social structures and settlement systems, cultural, economic, ecologic and aesthetic aspects. They are able to identify the development potential and limits, to elaborate spatial development strategies, development plans, land-use plans, landscape plans following the principles of development sustainability, ecologic stability and diversity. They are able to moderate the processes of social participation, to mediate conflicts and to co-ordinate comprehensive territorial management functional, economic and cultural development of territorial complexes at all levles: local, regional, national and European level. They are prepared to lead interdisciplinary planning teams in different fields of spatial planning.Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

2.2.  Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (ďalej len „AIS“).

Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku vyplnenú mimo AIS na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR na adresu: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

Odoslanie prihlášky (elektronicky alebo poštou) spolu s požadovanými prílohami uvedenými v bode 2.3. je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné podanie prihlášky na štúdium na STU do 31.5.2023.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium inžinierskych ŠP je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.Additional information

2.3   Povinné doklady k prihláške na štúdium

a)   životopis

b)      doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ústrižok poštovej poukážky, potvrdenie o prevode v banke, resp. výpis z účtu, z ktorého musí byť jasné priezvisko a meno uchádzača, za ktorého bol poplatok uhradený), ktorý prikladá len uchádzač, ktorý neuhradil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania platobnou kartou v aplikácii elektronickej prihlášky v AIS.

c)    kópia vysvedčenia o štátnej skúške,

d)    kópia vysokoškolského diplomu,

e)   kópia dodatku k  vysokoškolskému diplomu alebo kópia výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach. (Prijatí uchádzači sú povinní najneskôr v deň určený na zápis predložiť overenú kópiu dokladov o dosiahnutom vzdelaní. U absolventov STU overená kópia dokladov podľa písm. c) až e) tohto bodu nie je podmienkou, overenie platí iba pre uchádzačov mimo STU, ktorí absolvovali štúdium v SR),

f)       uchádzači, ktorí absolvovali vzdelanie potrebné pre splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v zahraničí, priložia overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR v súlade s § 33 alebo vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g)   Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v anglickom jazyk u doložia certifikát o znalosti anglického jazyka / doklad o štátnej skúške z anglického jazyka, TOEFL, IELTS a pod.

h)   Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v slovenskom jazyku a sú inej štátnej príslušnosti (okrem českej)  doložia certifikát alebo potvrdenie o znalosti slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 .

i)    uchádzači so špecifickými potrebami predkladajú spolu s prihláškou žiadosť na účely vyhodnotenia ich špecifických potrieb a určenia rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie v zmysle Smernice rektora číslo 5/2013-SR, ktorá je uvedená na http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacej skúšky zo strany STU; uchádzačom so špecifickými potrebami sa na ich žiadosť na základe vyhodnotenia ich špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na ich špecifické potreby.

V prípade doručenia prihlášky v elektronickej forme uchádzač doručí aj povinné doklady k prihláške elektronicky (zoskenované) a vložené ako príloha vo formáte pdf. Prijatý uchádzač doručí overenú kópiu dokladu o splnení základnej podmienky prijatia na štúdium študijného programu  alebo dokladu o uznaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa písm. c) až f) tohto bodu najneskôr v deň zápisu na štúdium.

V prípade, že prihláška nebude obsahovať všetky údaje alebo nebudú k prihláške priložené všetky povinné doklady uvedené v tomto bode, ÚM STU je oprávnený vyzvať uchádzača na odstránenie nedostatkov prihlášky a doplnenie chýbajúcich dokladov v určenom termíne. Ak uchádzač túto povinnosť v  stanovenom termíne nesplní, bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium ŠP pre nesplnenie podmienok prijatia na štúdium.Conditions for international students

Uchádzači, ktorí absolvovali vzdelanie potrebné pre splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v zahraničí, priložia overený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania spolu s rozhodnutím o uznaní dokladov o vzdelaní vydaným uznanou vysokou školou v SR v súlade s § 33 alebo vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijný program v anglickom jazyku doložia certifikát o znalosti jazyka / doklad o štátnej skúške z cudzieho jazyka, TOEFL, IELTS a pod. 

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
Coordinator for students with specific needs

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová

alexandra.jurkovicova@stuba.skGeneral information on the admission exam

   Absolventi prvého stupňa ŠP priestorové plánovanie na STU, ktorí v prvom stupni štúdia nedosiahnu vážený študijný priemer (VŠP) nie horší ako 2,0  , ako aj všetci ostatní absolventi prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, môžu byť na druhý stupeň ŠP priestorové plánovanie prijatí na základe úspešného absolvovania prijímacej skúšky.
   Form of entrance exam

    Prijímacia skúška sa skladá z 2 častí a je anonymná:

   a)        písomná časť - klauzúrna práca, resp. priestorovo-plánovací dokument,

   b)        ústna časť - osobný pohovor zameraný najmä na obhajobu klauzúrnej práce, resp. priestorovo-plánovacieho dokumentu a posúdenie portfólia projektových prác

   V oboch častiach prijímacej skúšky môžu uchádzači získať nasledovné bodové ohodnotenie:

   -       klauzúrna práca, resp. priestorovo-plánovací dokument a portfólio projektových prác a bakalárskej práce – max 70 bodov

   -       osobný pohovor, zameraný najmä na obhajobu klauzúrnej práce, resp. priestorovo-plánovacieho dokumentu – max 30 bodov.

    Na štúdium môžu byť prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu najmenej 60 bodov.   • Apply the application for study

    01.02.2023 - 31.05.2023

   Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
   We will send you all the information about important events and deadlines.

   Send me news

   Anticipated number of applicants to be accepted
   20


   Current number of filed applications:
   0


   Annual tuition fees
   Standard length of study: cost free
   Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

   The fee for admission procedure
   application form: 20 €
   E-application form: 20 €

   Billing information

   Bankové spojenie

   IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007

    Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

   Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

   Kód krajiny: SK

    

   BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA

   Banka príjemcu:   Štátna pokladnica

   Radlinského 32

                                  810 05 Bratislava

                                  Slovakia

   Variabilný symbol (pri platbe bez elektronickej prihlášky): 9072002324

   Variabilný symbol (pri platbe za elektronickú prihlášku generovanú cez AIS): číslo elektronickej prihlášky vygenerované systémom AIS

   Uprednostniť platbu cez AIS.

   Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
   We will send you all the information about important events and deadlines.

   Send me news

   Detail of the study program

    
    
   Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

   Detail of the study program

   helpDesk

   0911 154 882
   0910 288 664
   0911 154 214
   037 / 6414881
   037 / 6414890
   (7.30 - 15.30 h.)

   helpdesk

   Responsibility for content: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
   Last update: 07.02.2023 02:51

   Draw attention to not topical data