Greek-catholic theology

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu pravoslávna teológia sa uplatnia ako kňazi Pravoslávnej cirkvi, ka­te­chéti, osvetoví pracovníci, administratívni pracovníci (na všetkých stupňoch cirkevnej, vzde­lá­va­cej a výchovnej práce), v oblastiach, kde sa vyžaduje tvorivý prístup a schopnosti organizačnej, vý­chov­­nej a výskumnej práce, koordinátori sociálnej a charitatívnej starostlivosti o občanov rôznych sociálnych skupín v zariadeniach, ktoré sú v správe cirkvi, v armáde SR ako vojenskí duchovní.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Denná forma štúdia:
-- absolvent PBF PU v Prešove (magisterský stupeň štúdia) alebo absolvent zahraničnej výsokej pravoslávnej bohosloveckej školy
-- prospech do 1,5

Externá forma štúdia:
-- základné požiadavky sú rovnaké ako u dennej formy
-- výsledky doterajšej odbornej činnosti
-- ak je uchádzač pedagogickým pracovníkom na inej fakulte, predloží aj súhlas dekana tejto fakulty, resp. vedúceho katedryConditions for international students

U študujúcich zo zahraničia môžu byť (v prípade nutnosti) určené rozdielové skúšky a štúdium má byť nostrifikované podľa platnej legislatívy.

IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324

BIC, SWIFT – SPSRSKBAGeneral information on the admission exam

Súčasťou prijímacieho konania pre študijný odbor Pravoslávna teológia je skúška zo znalosti pravoslávnej teológie (najmä biblistika, systematické a praktické bohoslovie)a jedného svetového jazyka.Form of entrance exam

Prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému projektovanej dizertačnej práce.  • Apply the application for study

    30.06.2020

  • Performance of the entrance exam

    10.07.2020

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • CV (electronic form)
  • overenú kópiu diplomu absolventa PBF, overenú kópiu diplomu zahraničnej výsokej pravoslávnej bohosloveckej školy, potvrdenie o absolvovaní praxi po absolvovaní VŠ (ak absolvoval), zoznam publikovaných prác (ak publikoval), súpis výsledkov inej odbornej či (electronic form)
  • kópia potvrdenia o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 990 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Názov účtu: PU v Prešove
Číslo účtu: 7000081324/8180
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT – SPSRSKBA
Variabilný symbol: 106004
Konštantný symbol: 0558

Adresa:

Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Masarykova 15
080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Mária Laceková – maria.lacekova@unipo.sk
Last update: 18.05.2020 12:47

Draw attention to not topical data