Industrial law

Prospects of graduates

Absolvent odboru PRÁVO (3. stupeň) je spôsobilý vykonávať po dosiahnutom treťom stupni tieto profesie: vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ.

Vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ práva ovláda metodológiu vedeckej práce z oblasti práva, je schopný samostatne analyzovať problémy empirického výskumu, navrhovať riešenia a má zmysel pre rétorickú spôsobilosť.

Absolvent odboru je pripravený na metodologicky i vedecky požadovanej úrovni analyzovať základné i špeciálne otázky a problémy vybraných oblastí práva, tieto zovšeobecniť a primerane zdokumentovať ich využitie v praxi. Zúčastňuje sa na rozvíjaní teórie študijného odboru, sleduje najnovšie vedecké poznatky v danom odbore, môže pracovať ako člen vedeckých tímov, má spôsobilosť interdisciplinárnej spolupráce a podieľa sa na medzinárodnej spolupráci v danom odbore.

Absolvent je spôsobilý samostatne vedecky pracovať, pričom ovláda všetky vedecké metódy výskumu a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti práva z pohľadu ich teoreticko-vedeckého zdôvodnenia a potrieb spoločenskopolitickej a právnej praxe. Absolvent je spôsobilý svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj právnej vedy v celonárodnom meradle.

„Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo. Absolvent je spravidla zameraný na právne odvetvie alebo právnovednú disciplínu alebo ich kombináciu. 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty jednotlivých právnych odvetví s cieľom ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov jednotlivých právnych odvetví. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci príslušného právneho odvetvia alebo právnovednej disciplíny je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu alebo tvorby práva a  porovnať  súčasný  stav  poznania  v právnom  odvetví  alebo v právnovednej disciplíne s právnymi poriadkami iných štátov alebo s právnovednou doktínou iných štátov. 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Nadobúda spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo.“Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

V prípade, ak uchádzač o štúdium nedosiahne na prijímacej skúške aspoň 70 bodov,
neúspešne absolvoval prijímaciu skúšku.Additional information

K prihláške je uchádzač povinný priložiť:
a) profesijný životopis,
b) overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa
v študijnom odbore právo („Mgr.“). Uchádzačom, ktorí ukončili druhý stupeň
vysokoškolského štúdia na PF TU, doklady o absolvovaní štúdia zabezpečí fakulta
bezodplatne,
c) overenú kópiu dokladov o udelení akademického titulu „doktor práv“ (JUDr.), ak mu
takýto titul bol udelený,
d) zoznam výsledkov doterajšej vedeckej činnosti,
e) zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudkov na tieto práce,
f) projekt k téme dizertačnej práce,
g) doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.Conditions for international students

Ak uchádzač ukončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č.
422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov
Trnavskej univerzity v Trnave.Coordinator for students with specific needs

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
tel.: 033/5939 647
e-mail: viktor.krizan@truni.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie magisterského študijného
programu v študijnom odbore právo.
Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, v rámci
ktorej výberová komisia zisťuje pripravenosť uchádzača na daný doktorandský študijný
program v týchto kategóriách (zoradené podľa významu od najvýznamnejšej):
- projekt k téme dizertačnej práce – uchádzač predloží a prezentuje vlastný
(autorský) projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu do 3 000 slov) – posudzuje sa
pôvodnosť a obsah projektu, prezentácia projektu a odpovede a reakcie uchádzača
na otázky komisie vo vzťahu k projektu – v tejto kategórii môže uchádzač získať
najviac 55 bodov (z toho najviac 20 bodov za vypracovanie projektu – pôvodnosť
a obsah projektu, najviac 20 bodov za prezentáciu projektu a najviac 15 bodov za
odpovede a reakcie uchádzača na otázky komisie vo vzťahu k projektu);
- vedomosti v rozsahu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v danom
odbore a odborný a vedecký rozhľad uchádzača vo zvolenom odbore –
posudzujú sa ústnym pohovorom (najmä odpoveďami na otázky komisie) – v tejto
kategórii môže uchádzač získať najviac 30 bodov;
- predpoklady vedeckej činnosti – posudzujú sa vlastnou publikačnou a inou
vedeckou činnosťou uchádzača – v tejto kategórii môže uchádzač získať najviac 20
bodov;
- znalosť anglického jazyka – posudzuje sa podľa výsledkov písomného
preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania; znalosť anglického jazyka je
nevyhnutnou podmienkou na prijatie – v tejto kategórii môže uchádzač získať
najviac 15 bodov.
Poradie a počet prijatých kandidátov podľa počtu pridelených doktorandských miest určí
komisia na neverejnom zasadnutí; poradie kandidátov a výsledky prijímacieho konania fakulta
po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle.Tests

znalosť anglického jazyka – posudzuje sa podľa výsledkov písomného
preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania; znalosť anglického jazyka je
nevyhnutnou podmienkou na prijatie • Apply the application for study

  15.06.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.07.2022

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Annual tuition fees
Standard length of study: 850 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 48 €

Billing information

Poplatok vo výške 50 EUR (48 EUR) v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na
náhradu nákladov na prijímacie konanie, uhradí uchádzač o štúdium bezhotovostným
prevodom, pričom uvedie číslo účtu: Štátna pokladnica SK88 8180 0000 0070 0024 1244,
variabilný symbol - registračné číslo prihlášky uchádzača vygenerované cez elektronickú
prihlášku, kde písmeno „R“ sa vynecháva (napr. pri 0213R07650 bude uvedené
021307650), resp. bez symbolu, ak uchádzač doručuje prihlášku iba poštou, špecifický
symbol 50002. Poplatok môže uchádzač uhradiť aj poštovou poukážkou na adresu
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, referenčné číslo
008727686.

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2022/2023
 • University Trnava University in Trnava Faculty of Law
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 1
 • Program code: 12741
 • Field of study: Law
 • Level of study: 3.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: PhD.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Mašková – andrea.maskova@truni.sk
Last update: 02.05.2022 09:42

Draw attention to not topical data