Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Teoretické poznatky absolventa doktorandského stupňa v odbore psychológia: Nosné témy študijného odboru sú viazané na psychológiu ako vedu všeobecne, osobitne na pedagogickú, poradenskú a školskú psychológiu ako samostatné disciplíny. Študijné témy predstavujú aktuálne trendy v psychológii, s dôrazom na poradenskú, školskú, a pedagogickú psychológiu (aktuálne otázky pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie, identifikácia rizikových činiteľov porúch zdravia a salutogénnych činiteľov podporujúcich zdravie naprieč jednotlivými vývinovými obdobiami, aktuálne preventívne a intervenčné programy v priereze celoživotného vzdelávania a vzhľadom na hodnotenie ich účinnosti, poznatky o aktuálnych poradenských a psychoterapeutických modeloch, psychologických smeroch, psychologickej metodológie, a štatistiky).

Praktické zručnosti absolventa doktorandského stupňa v odbore psychológia: Tvorivá činnosť v oblasti vedy je zameraná na prípravu a realizáciu komplexnejšieho výskumného projektu, adekvátneho výberu výskumných metód a výskumného súboru a dizajnovania výskumu, zhromaždenia a spracovania údajov kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy. Súčasťou tvorivej činnosti je tiež prehĺbenie poznatkov pre psychologickú analýzu, syntézu, interpretáciu, zovšeobecnenie, na základe ktorých sa formulujú závery a návrhy odporúčaní pre konkrétne oblasti života, s akcentom na osobnostný vývin jednotlivca v školskom, rodinnom, partnerskom, manželskom a profesijnom prostredí. Absolvent získa schopnosť analyzovať a syntetizovať vedecko-výskumné údaje získané kvantitatívnymi a kvalitatívnymi postupmi, orientuje sa v inovatívnych metódach vzdelávania zameraných na študenta s akcentom na rozvoj autonómie a podporu kritického myslenia.

Doplňujúce poznatky a zručnosti absolventa doktorandského stupňa v odbore psychológia zahŕňajú okrem prehĺbenia poznatkov z histórie a trendov súčasného rozvoja študijného odboru psychológia s dôrazom na oblasť pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie, prepojenie výskumu s využiteľnosťou výsledkov v praxi, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce, prípravu vedeckých a odborných publikácií, prinášajúcich nové odborno-vedecké psychologické poznatky s odporúčaniami pre spoločenskú prax, rozvoj kompetencie ako vzdelávať budúcich psychológov, implementáciu informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, didaktické a psychologické aspekty e-vzdelávania.Prospects of graduates

Absolvent doktorandského študijného programu sa orientuje v najnovších poznatkoch a trendoch rozvoja, ktoré prináša vedecký výskum a prax v danej oblasti. Je spôsobilý tieto poznatky so znalosťou relevantnej teórie kriticky posudzovať a dokáže samostatne projektovať a realizovať vlastnú výskumnú činnosť samostatne aj v tíme. Ovláda metodológiu psychologického skúmania a použitia moderných štatistických postupov analýzy dát. Výsledky výskumu príslušnej oblasti je schopný aplikovať v psychologickej praxi. Vedomosti a zručnosti absolventa v danom odbore predstavujú európsky štandard začínajúceho vedeckého pracovníka. Uplatnenie nachádza nielen vo vedeckom výskume, ale aj v pedagogickej práci, v národných a nadnárodných inštitúciách.

Svoje uplatnenie môžu nájsť na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím do rôznych oblastí s rešpektovaním usmernení a v súlade so zákonom 199/1994 Z.z. Zákon o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov. Absolventi doktorandského študijného programu Psychológia pôsobia prevažne v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu, kde pôsobia na pozíciách, pre ktoré je minimálnou podmienkou pre výkon pracovnej činnosti vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Psychológia. Pôsobia tiež potenciálne na všetkých pozíciách ako absolventi 2. stupňa štúdia VŠ štúdia v odbore psychológia. Ďalšie uplatnenie môžu získať v súlade so špecializačným a atestačným vzdelaním na pozícii psychológa prípadne psychoterapeuta v súlade s platnou legislatívou.Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    02.01.2024 - 31.05.2024

Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free


Always up-to-date news about university Constantine the Philosopher University in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Simona Hochman – shochman@ukf.sk
Last update: 05.12.2023 13:16

Draw attention to not topical data