Európske štúdiá

Prospects of graduates

 • v orgánoch štátnej správy a samosprávy,
 • v kultúrnych a v kultúrno-spoločenských inštitúciách,
 • v integračných úradoch pri štátnych inštitúciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu a v diplomacii,
 • v mimovládnych medzinárodných organizáciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu,
 • v oblasti základného a aplikovaného výskumu na vysokých školách,
 • v domácich a zahraničných redakciách masmédií
 • v politických stranách a hnutiach,
 • v orgánoch, agentúrach a inštitúciách EÚ, v diplomatických službách.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskeho študijného programu (prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je maturitnou skúškou ukončené stredoškolské štúdium.Conditions for international students

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, prípadne posledné polročné vysvedčenie zo strednej školy.

Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne (ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky), najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium.

Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku).

Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fakulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami.Coordinator for students with specific needs

prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., e- mail: pavol.dancak@unipo.skGeneral information on the admission examForm of entrance exam

- bez prijímacích pohovorov, na základe dosiahnutých študijných výsledkov zo strednej školy a celkového výsledku maturitnej skúšky • Apply the application for study

  30.04.2020

 • Send certificate to

  12.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • leaving certificate (paper form, electronic form)
 • CV (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 300 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299

Variabilný symbol: 102003

Konštantný symbol: 0558

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,

Ul. biskupa P. Gojdiča 2, 080 01 Prešov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Juraj Blaščák – juraj.blascak@unipo.sk
Last update: 02.04.2020 18:51

Draw attention to not topical data