Letecké a kozmické systémy

Absolvent štúdia doktorandského študijného programu Letecké a kozmické systémy študijnom odbore Letecké a  kozmické inžinierstvo ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore, preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v danej oblasti. Absolvent je schopný abstrahovať vedecké problémy pri štúdiu zahraničnej odbornej literatúry, je pripravený formovať trendy a koncepcie rozvoja v technicky a počítačovo podporovaných leteckých a kozmických konštrukciách a technológiách.

Absolvent 3. stupňa štúdia študijného programu Letecké a kozmické systémy v študijnom odbore Letecké a kozmické inžinierstvo môže pracovať ako samostatný tvorivý konštruktér a vývojový pracovník prvkov, modulov, uzlov a komponentov leteckej a kozmickej techniky, ako samostatný tvorivý pracovník v oblasti softvérových produktov v letectve, kozmonautike a v oblasti tvorby nových informačných systémov v týchto oblastiach alebo ako vedúci interdisciplinárnych výskumných a konštrukčných kolektívov, schopný pracovať v medzinárodných riešiteľských tímoch, v konštrukčnom, technickom a prevádzkovom výskume.

Okrem zmienených vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru „Letecké a kozmické systémy“ získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

  • dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov,
  • bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v oblasti letectva a kozmonautiky a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti v oblasti leteckých a kozmických systémov formou celoživotného vzdelávania,
  • osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu,
  • dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií, dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj environmentálne aspekty svojej profesie.


Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. – 7), sa podávajú elektronicky, resp. ich uchádzač doručí na Referát pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa LF TUKE, prípadne pošle poštou (doporučená zásielka).

K prihláške (Prihláška PhD) priloží uchádzač životopis, overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.General information on the admission exam

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských miest na Leteckej fakulte. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou v danom študijnom odbore.Form of entrance exam

Ústna  • Apply the application for study

    14.06.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Variabilný symbol:55903 Konštantný symbol: 0308 Text pre prijímateľa:Meno Priezvisko

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Last update: 12.05.2021 09:36

Draw attention to not topical data