Laboratory Testing Methods in Health Care

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry.

Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore Ošetrovateľstvo trvá v dennej forme štúdia 3 roky (t.j. 6 semestrov) a zahŕňa 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby.

Štúdiom sa získavajú vedomosti z medicínskych a humanitných vedných odborov, ktoré spolu úzko súvisia a pomáhajú študentom pochopiť zákonitosti prebiehajúce v biopsychosociálnom prostredí človeka. Štúdium je koncipované tak, aby študent postupne získaval vedomosti z anatómie a fyziológie ľudského tela a tak pochopil patologické procesy prebiehajúce pri jednotlivých ochoreniach. Dôležité je, aby poznal správanie sa človeka v zdraví a chorobe, etiku profesie, legislatívu, všeobecné zásady ošetrovateľskej praxe, získal klinické skúsenosti z odborných pracovísk pod odborným dohľadom zdravotníckych profesionálov.

Teoretická výučba je časť vzdelávania študentov, na základe ktorej získavajú vedomosti potrebné na organizovanie, plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa vo vzdelávacích ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutočňujú ju najmä pedagogickí zamestnanci, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Teoretická výučba je vyvážená a koordinovaná s praktickou výučbou tak, aby mal študent možnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, zaujímať k nim postoj, hľadať odpovede na otázky a získavať najnovšie metódy a spôsoby práce. Praktická výučba je časť vzdelávania študentov, na základe ktorej získavajú schopnosti plánovať, poskytovať a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v priamom kontakte so zdravým alebo s chorým jedincom alebo komunitou, učia sa pracovať v tíme a viesť takýto tím, organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Výučba sa uskutočňuje v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite pod odborným dohľadom pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Na vyučovacom procese sa môže zúčastniť aj iný kvalifikovaný personál. Študenti sa zúčastňujú na práci príslušných klinických pracovísk, kde majú možnosť zoznámiť sa  s organizáciou, systémom a špecifikami práce, čo prispieva k ich odbornému vzdelávaniu a umožňuje naučiť sa prevziať zodpovednosť súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú a letnú prázdninovú prax.Prospects of graduates

Prospects of graduates: Graduates shall be able to work autonomously within departments of laboratory medicine (clinical biochemistry, haematology and transfusiology, microbiology, immunology, genetics, toxicology, pathologic anatomy, clinical pharmacology, functional diagnostics and related diagnostic fields e.g. forensic laboratories etc.), to organise work in laboratories and cooperate with clinics while coping with diagnostic and therapeutic issues within therapy and prevention. Graduates are able toAlways up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Na študijný program v študijnom odbore Ošetrovateľstvo  je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.Additional information

The study programme shall qualify graduates for coping with the most demanding tasks of laboratory medicine, which requires comprehensive knowledge and skills in medicinal fields, basic pathology and preclinical fields, laboratory testing methods used in medicine, basic clinical fields, fundamental knowledge of applied laboratory methods in therapy and prevention, in fields needed in assessment of laboratory and clinical and IT testing methods outcomes. Full-time study (Bc. degree): CV, payment of the fee for the admission procedure, verified copies of all secondary school reports unless secondary education to be completed in academic year 2009/10

full-time study (Mgr. degree) - CV, payment of the fee for the admission procedure, verified copies of documents proving Bachelor degree study scores

Part-time study – CV, payment of the fee for the admission procedure, document issued by the employer certifying years of professional experience, verified copy of secondary school leaving certificate, verified copies of specialisation diplomas (verified copies of Bachelor degree study scores statement for Mgr. degree applicants)Conditions for international students

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní.  Požiadavky na prijatie študentov zo zahraničia sú také isté ako na študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Bachelor degree applicants shall be admitted with regard to their secondary school study scores and to their performance in entrance exam and to their scores in profile subjects: Biology, Chemistry and Physics.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková,PhD.General information on the admission exam

The study programme shall qualify graduates for coping with the most demanding tasks of laboratory medicine, which requires comprehensive knowledge and skills in medicinal fields, basic pathology and preclinical fields, laboratory testing methods used in medicine, basic clinical fields, fundamental knowledge of applied laboratory methods in therapy and prevention, in fields needed in assessment of laboratory and clinical and IT testing methods outcomes. • Open day

  29.01.2020

 • Apply the application for study

  31.03.2020

 • Performance of the entrance exam

  - 30.06.2020

 • Send certificate to

  12.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
100


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Admission procedure fee shall be paid to the Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné nám. č.1, Trnava, Account Number: State Treasury 7000241201/8180, specific symbol: 30002, additional information: (for bank deposits): Surname and name

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Last update: 14.09.2019 14:40

Draw attention to not topical data