Gynaecology and Obstetrics

Prospects of graduates

Absolventi doktorandského štúdia na JLF UK v Martine získavajú schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú prácu v príslušnom odbore a programe. Preto ich uplatnenie je v samostatnej vedeckej a tvorivej činnosti v oblasti vedeckého výskumu, v pedagogike a v klinických odboroch i v liečebno - preventívnej práci vo svojom i v príbuzných odboroch. Absolventi majú schopnosti prispievať k ďalšiemu rozvoju svojich a príbuzných odborov.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

- úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z príslušného odboru a svetového jazyka,

- voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru,

- limit počtu miest doktorandov dennej formy,

- potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa (k termínu prijímacieho konania),

- overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu - po promócii),

- možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému,

- potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme, 

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.Additional information

Počty miest:

- voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru

- limit počtu miest doktorandov dennej formyGeneral information on the admission exam
 • uchádzač o doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na AR 2016/2017 si zaregistruje prihlášku cez elektronický systém AIS2  podľa pokynov na webovej stránke fakulty
 • potvrdenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami je potrebné zaslať na Referát doktorandského štúdia JLF UK v Martine
 • JLF UK akceptuje aj prihlášku vytlačenú na predpísanom tlačive v papierovej forme
 • k prihláške je potrebné doložiť všetky prílohy, ktoré sú uvedené v rámci Rozhodnutia dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium, na tlačive prihlášky a podpísaný životopis


Form of entrance exam

prijímací pohovor • Open day

  03.02.2020

 • Apply the application for study

  11.03.2016 - 16.05.2016

 • Performance of the entrance exam

  09.06.2016 - 10.06.2016

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • medical certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej skúške (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

 

Tuzemská platba

Bankové spojenie:   

Štátna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Variabilný symbol: 154

 

Platba zo zahraničia (krajiny SEPA)

Adresa príjemcu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Šafárikovo nám. 6

P.O.BOX 440

814 99 Bratislava

Slovenská republika

 

Názov banky:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

 

Číslo účtu:                

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4502

BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 154

 

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Eva Andrisová – andrisova@jfmed.uniba.sk
Last update: 26.11.2015 12:05

Draw attention to not topical data