Finance, Banking and Investment

Absolvent druhého stupňa študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie na EkF TUKE má komplexné znalosti problematiky financií, bankovníctva, investovania a poisťovníctva, ovláda metódy kvantifikácie, modelovej simulácie a verifikácie umožňujúce tvorivo posudzovať základné hospodárske a finančné súvislosti ekonomiky krajín, sektorov a podnikov, konať a rozhodovať na základe poznania širokých socio-ekonomických súvislostí.  Tým majú absolventi široké uplatnenie v podnikovom sektore,  verejnom i súkromnom,  v daňových inštitúciách, príp. ako daňoví poradcovia, v ekonomických a výskumných sekciách centrálnych bánk a  obchodných bánk, v inštitúciách finančného trhu, v medzinárodných finančných inštitúciách a v orgánoch štátnej správy na všetkých úrovniach.

Vo všeobecnosti absolvent študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie, II. stupeň:

 • dokáže riešiť problémy pri teoretickom výskume, formulovať závery analýz a prezentovať využiteľnosť týchto výsledkov v praxi,
 • tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení problémov v komerčnej praxi,
 • rozumie vplyvu a potenciálu inovatívnych služieb a e-zručností digitálnej spoločnosti,
 • má osvojené komplexné vedomosti z moderných ekonomických teórií, predovšetkým finančných,
 • ovláda metódy menovej, finančnej a podnikovej analýzy,
 • ovláda  metódy  analýzy ekonomických dát a prognózovania s využitím moderných metód simulácie, predikcie prostredníctvom štatistických a dataminingových aplikácií nad rozsiahlymi databázami.


Prospects of graduates

Graduates will apply in particular in leading positions the banking sector and other financial institutions, financial departments of companies manufacturing and commercial nature in a financial, tax and investment advisors in the insurance industry and public administration. Equally find application in the field of investment, fund management and real estate and development companies.Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

     * The application must be accompanied by a CV, certificate and diploma of the bachelor examination
     * The Diploma Supplement is compulsory particulars of candidates who have not completed undergraduate studies at the Faculty of Economics in Košice,
     * The presence of the entrance examination is expected only if the weighted average candidate for the undergraduate level upward by at least 58 percentage points.Additional information

Selected students of the faculty is allowed

     * completed part of study abroad through Erasmus
     * obtain a second degree in the UK (Huddersfield University Business School) and France (University of Nice Sophia Antipolis)Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Only upon request and submission of required documents are adopted they graduate level, who meet the following conditions:
 
-       successfully completed undergraduate studies in the curriculum field of study, finance, banking and investment,

-       successfully passed the expert examination of language in economics,

-       during bachelor study achieved a weighted average of at least 61stCoordinator for students with specific needs

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. tel.: 055/ 602 3306General information on the admission exam

Na štúdium programov druhého (inžinierskeho) stupňa na EkF TUKE budú prijatí uchádzači, ktorí
spĺňajú nasledovné podmienky:
1. úspešne ukončili bakalárske štúdium v študijnom odbore 8 Ekonómia a manažment,
2. v stanovenom termíne do 1. júla 2022 podali prihlášku elektronicky, resp. na predpísanom
tlačive https://www.minedu.sk/data/files/6734_prihlaska_mgr_2016.rtf
a doložili požadované prílohy (uvedené v prihláške na str. 2 a 3). • Apply the application for study

  01.07.2022

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
200


Additions
 • CV
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • certified copy of certificate to candidates from other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: Treasury
Account: 7000151417/8180
Variable symbol: 2011
Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Last update: 11.03.2022 14:53

Draw attention to not topical data