Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Environmentálna fyzika je etablovaný fyzikálny odbor, ktorý sa študuje na mnohých univerzitách vo svete. Meteorológia je vedná disciplína, ktorá študuje fyzikálne procesy v atmosfére; jednou z hlavných úloh meteorológie je prognóza počasia, na čo sa dnes využívajú najmä výstupy matematických modelov dynamických a termodynamických procesov v atmosfére. Klimatológia sa zaoberá analýzou a výskumom dlhodobého režimu atmosférických podmienok na základe spoľahlivých dlhodobých meraní.

Problematika energií, životného prostredia a globálnych klimatických zmien je v súčasnosti jednou z kľúčových výziev pre ľudstvo. Tento študijný program má interdisciplinárny charakter na rozhraní rôznych fyzikálnych odborov s využívaním poznatkov z ďalších prírodovedných odborov. Okrem spoločného základu, študijný program umožňuje špecializáciu na environmentálnu fyziku a obnoviteľné zdroje energie alebo na meteorológiu a klimatológiu.Prospects of graduates

Zameranie absolventov špecializácie na environmentálnu fyziku a obnoviteľné zdroje energií odráža aktuálne požiadavky spoločnosti a nájdu uplatnenie v odbore alebo s využitím nadobudnutého vzdelania v širokom spektre príbuzných odborov (skúsenosti s umiestňovaním sa absolventov dosiaľ fungujúcich magisterských študijných programov príbuzného zamerania). Najtypickejšie príklady uplatnenia absolventov budú :

 • základný a aplikovaný environmentálny výskum (SAV, medzinárodné výskumné, centrá, svetové a domáce centrá vedy),
 • vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie,
 • vývojové laboratóriá a rezortné ústavy zaoberajúce sa environmentálnou problematikou (kontrola polutantov v životnom prostredí, aplikácie rádionuklidov v praxi, metrológia ionizujúceho žiarenia),
 • jadrová energetika (vnútorná a vonkajšia dozimetria),
 • meteorologická a hydrologická služba,
 • úrady verejného zdravotníctva (usmerňovanie ochrany zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia, kontrola dodržiavania zásad radiačnej ochrany na pracoviskách s ionizujúcim žiarením, monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí),
 • štátna správa (uplatňovanie zásad štátnej politiky v oblasti ochrany životného prostredia, dozor nad jadrovoenergetickými zariadeniami),
 • súkromný sektor (realizácia obnoviteľných zdrojov energie v praxi, environmentálne analýzy, kontrola rádioaktivity v prírodných prostrediach a pobytových priestoroch), - obchodné spoločnosti obnoviteľných zdrojov energie, jadrovej techniky, laboratórnych zariadení a zdrojov žiarenia,
 • výpočtové centrá, bankovníctvo (spracovanie údajov, štatistické analýzy, počítačové siete). 

Absolventi meteorológie a klimatológie nájdu uplatnenie doma aj v zahraničí, predovšet­kým v rôz­nych út­va­roch Sloven­ského hydrometeorologického ústavu (v Bratislave - Koliba, letisko a Malý Ja­vorník; v Jaslov­ských Bohuni­ciach; v Banskej Bystrici; v Gánovciach pri Po­prade; v Koši­ciach). Uplatniť sa môžu aj v iných inštitúciách na celom Slovensku (Geofyzi­kálny ústav SAV, Hyd­romeliorácie, Výskumný ús­tav vodného hospodárstva, Ústav hydro­lógie SAV, všetko v Bra­tislave, Poľno­hospodárska univerzita v Nitre, Lesnícky výskumný ústav a Les­nícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, v štátnej a verejnej správe a aj inde). Časť absolventov sa uplatnila aj na podob­ných praco­viskách v ČR alebo inde v zahraničí.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium, inžinierske štúdium alebo doktorské štúdium).Additional information

Uchádzač môže v jednej prihláške na štúdium uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa svojho záujmu. Ak uchádzač splní podmienky na prijatie na štúdium viacerých študijných programov, bude prijatý na študijný program, ktorý v prihláške na štúdium uviedol s najvyššou prioritou.Conditions for international students

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Nedostatočná znalosť slovenského jazyka u študenta prijatého na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku nemôže byť dôvodom na úľavy v plnení študijných povinností alebo poskytovanie študijných materiálov v inom ako slovenskom jazyku, ani na ospravedlnenie nedostačujúcich výsledkov štúdia.

Výučba v anglickom jazyku sa realizuje len pri minimálnom počte piatich študentov v skupine. Ročné školné štúdia v anglickom jazyku je stanovené vo výške 3 000 EUR.Conditions of admission without the entrance exam

Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí riadne skončili bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020 a uchádzajú sa o prijatie na štúdium nadväzujúcich magisterských študijných programov, budú prijatí podľa nasledujúcich kritérií:

riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore fyzikaCoordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
tel.: 02/602 95 166
e-mail: mendelova@fmph.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači, ktorí nie sú absolventmi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí sa uchádzajú o prijatie na štúdium nenadväzujúcich magisterských študijných programov, vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Rozsah učiva je bližšie určený v informačných listoch štátnych skúšok (predmetov štátnych skúšok) príslušného bakalárskeho študijného programu. Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej a ústnej. K bodovému zisku za prijímaciu skúšku (max. 30 bodov) sa pripočítajú body za študijné výsledky (max. 10 bodov).Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej časti a ústnej časti.

Forma skúšky je uchádzačovi oznámená v pozvánke na prijímaciu skúšku. • Apply the application for study

  30.04.2024

 • Performance of the entrance exam

  18.06.2024 - 28.06.2024

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1800 €


The fee for admission procedure
application form: 33 €
E-application form: 15 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet: IBAN SK 8881800000007000138327
Variabilný symbol:
•  bakalárske a magisterské štúdium: 800
•  doktorandské štúdium: 801
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Pre všetkých platiacich uchádzačov (aj zo zahraničia):
IBAN SK 8881800000007000138327
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom!

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Last update: 23.01.2024 20:54

Draw attention to not topical data