Elektronické zbraňové systémy

Inžiniersky študijný program Elektronické zbraňové systémy nadväzuje na bakalárske študijné programy: Elektronické zbraňové systémy, Elektronické systémy. Príprava absolventa je v súlade s najnovšími poznatkami prírodných, technických, humanitných, spoločenských a vojenských vied pre adaptabilné velenie a riadenie vojenských jednotiek. Študijný program je navrhnutý tak, aby umožňoval študentom zvoliť si predmety z jedného zo štyroch modulov povinne voliteľných predmetov patriacich do oblasti elektronických zbraňových systémov ozbrojených síl SR. Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl, je pripravený na ďalšie samostatné celoživotné vzdelávanie v oblasti obrany vlasti.

Teoretické vedomosti

Absolvent:

 • má vedomosti o vedení, velení, riadení, plánovaní, organizovaní, kontrole a hodnotení vojenských jednotiek
 • pozná a chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa na moderné elektronické zbraňové systémy, a to konkrétne:
 1. rádiolokačné a navigačné systémy (vojenská odbornosť A30: ČŠ 412, 413; vojenská odbornosť A70: ČŠ 660, 661, 664)
 2. systémy protivzdušnej obrany (vojenská odbornosť A10: ČŠ 300,302, 310, 311, 313, 329, 336, 362, 373, 380, 388)
 3. mobilné komunikačné systémy (vojenská odbornosť C10: ČŠ 600, 601, 602, 607, 654)
 4. systémy elektronického prieskumu a elektronického boja (vojenská odbornosť I10: ČŠ 670, 680)
 • má vedomosti o prevádzke, riadení a bojovom použití týchto systémov takým spôsobom, ktorý vyžaduje súdobý vojenský konflikt
 • pozná teóriu, praktické postupy a nástroje na hodnotenie a zavádzanie elektronických zbraňových systémov do výzbroja.

Spôsobilosti

Absolvent je spôsobilý:

 • viesť, veliť, riadiť, plánovať, organizovať, kontrolovať a hodnotiť malú vojenskú jednotku; pracovať ako štábny dôstojník jednotky a útvaru
 • používať v boji a udržiavať moderné elektronické zbraňové systémy, a to konkrétne:
 1. rádiolokačné a navigačné systémy (vojenská odbornosť A30: ČŠ 412, 413; vojenská odbornosť A70: ČŠ 660, 661, 664)
 2. systémy protivzdušnej obrany (vojenská odbornosť A10: ČS 300,302, 310, 311, 313, 329, 336, 362, 373, 380, 388)
 3. mobilné komunikačné systémy (vojenská odbornosť C10: ČŠ 600, 601, 602, 607, 654)
 4. systémy elektronického prieskumu a elektronického boja (vojenská odbornosť I10: ČŠ 670, 680)
 • pracovať na projektoch vyzbrojovania obsahujúcich identifikáciu problému, analýzu, návrh, konštrukciu a implementáciu výzbroje a techniky ozbrojených síl vrátane vypracovania príslušnej dokumentácie, pričom zohľadňuje definovanú špecifikáciu
 • pôsobiť v národnom aj medzinárodnom prostredí.


Prospects of graduates

Študijný program je transformovaným pokračovateľom predchádzajúcich študijných programov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v oblasti elektronických zbraňových systémov, aj keď v minulosti mali uvedené študijné programy rôzne názvy a boli zaradené v rôznych odboroch predchádzajúcej sústavy študijných odborov. Absolventi uvedených študijných programov našli uplatnenie na technických aj manažérskych (veliteľských) pracovných pozíciách v ozbrojených silách SR, v medzinárodných štáboch a štáboch NATO, vrátane pôsobenia v mierových zboroch a vo vojnových konfliktoch napr. v Iraku, Afganistane, afrických štátoch, Cypre, Balkáne a i. Absolventi našli uplatnenie na funkciách od funkcií pre najnižšie dôstojnícke hodnosti až po generálske funkcie veliteľov (náčelníkov) v medzinárodných štáboch vo vojnových konfliktoch, viacerí boli alebo sú na najvyšších funkciách, a to veliteľov druhov síl ozbrojených síl SR, náčelníka generálneho štábu a zástupcu náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl SR.Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.Additional information

Študijné programy sú určené pre profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe, ktorí skončili bakalárske štúdium.

Profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe, ktorí získali bakalárske vzdelanie na Akadémii ozbrojených síl, sú prijímaní na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bez prijímacej skúšky, po splnení základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Posúdenie príbuznosti študijného odboru vykoná prijímacia komisia. Vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.
- uchádzač vyplní len prvú stranu prihlášky, doplní dátum a podpis na tretej strane a priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skSorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
16


Additions
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 300 €

The fee for admission procedure
application form: 10 €
E-application form: 10 €

Billing information

(poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou)
(ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky)

- Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2024
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Last update: 22.11.2023 09:57

Draw attention to not topical data