Economics and Management of Company

Content of study program on current and projected trends in global and domestic economic science, which can be summarized into the requirements for training of PhD students in these areas of issues: integration and globalization processes in food verticals and their implications for economic and social status of the enterprises, macro and micro patterns and determinants of business, measurement of business performance and competitiveness, enterprise transformation process of transformation and restructuring of the economy, agro adaptation to the conditions the EU market structures, corporate culture and management of the enterprise, the impact of agricultural policies on the competitiveness and performance of businesses, the globalization of markets, production factors, goods and services and their impact on the economic viability of the firm, the multifunctional nature of agricultural production, rural and regional development, anticipated changes in the capacity of the business base.Prospects of graduates

Graduate acquires the capacity to perform occupations requiring the application of scientific techniques in the economy and corporate governance as well as organizations and industries providing nutrition population. It also applies to downstream businesses and industries to produce raw materials of plant and animal origin and food processing. Graduates find employment as well as academics with a focus on economics and business management, researchers and professionals of scientific research institutions. They work in government organizations, business entities in the agro-food nature.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Basic requirement for admission is completion of second level study program in the same or related fields, the completeness of the application and the personal involvement of the candidate for entrance examination.

Pri entrance test examination board takes into account the expertise of the candidate objects Economics and Management, the conditions for independent scientific work and ability to contribute to the development of the chosen field of study and activities in the scientific activities during his studies in earlier stages of study.

Entrance examination candidate demonstrates knowledge of the language of one world language of their choice.

For a doctoral program in external form are preferably chosen candidates with experience in scientific activities.

Doctoral candidates who have received training state language examination, specialized tests undertaken abroad in the range of 1 semester, respectively. hold a certificate of Cambridge International Certificate Angličtina business - for the English language, or certificate of the Goethe Institut "Wirtschaftssdeutsch" - the German language, the written test will be accepted.

The entrance examination in foreign languages will be done by written test and a form of communication in a world language to the selected part of the project presented.

Evaluation criteria for eligibility of applicants for admission are supplemented by other aspects - social aspects, physically handicapped, the interest of foreign Slovaks, the regional aspect, candidates with disabilities on the application shall form the entrance examination and method of its implementation.General information on the admission exam

Približný časový harmonogram prijímacích skúšok

8.00 – 8.30 h           otvorenie prijímacích pohovorov                            

8.30 – 16.00 h          ústny pohovor pred skúšobnou komisiou[1]

Podmienky organizovania prijímacích skúšok

 1. Prijatie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou prijímacích skúšok na základe pozvánky.
 2. Prijímacie skúšky sa uskutočnia pred skúšobnou komisiou, ktorá bude najmenej štvorčlenná. Tvorí ju predseda a najmenej traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva dekan fakulty. Presné zloženie skúšobnej komisie bude stanovené po uzávierke prihlášok. Pohovor sa bude uskutočňovať buď prostredníctvom online pohovoru v deň prijímacej skúšky alebo osobnou účasťou v deň prijímacej skúšky. podľa rozhodnutia dekana FEM.
 3. Pri prijímacích skúškach zohľadňuje skúšobná komisia odborné vedomosti uchádzača zo zvoleného študijného programu, predpoklady pre samostatnú vedeckú prácu a aktivity v študijnej a vedeckej činnosti počas predchádzajúcich stupňov štúdia.
 4. Prijímacími skúškami uchádzač preukáže schopnosť študovať v cudzom jazyku. Prijímacia skúška bude realizovaná formou komunikácie v cudzom jazyku k vybranej časti prezentovaného projektu (bod 5, písm. b)).
 5. Obsah prijímacej skúšky formou ústneho pohovoru:
 • Prezentácia projektu k vybranej téme dizertačnej práce (domáca príprava maximálne 10 minútovej prezentácie pri využití IKT) – cieľ práce, dôvod pre výber témy dizertačnej práce, predpoklady uchádzača pre výskum danej témy, prehľad literatúry, predbežný návrh metodiky, spôsoby získavania podkladových údajov a pod.          
 • Komunikácia v cudzom jazyku k vybranej časti prezentovaného projektu.   

      6.  Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na           prijatie sú doplnené v zmysle § 57 ods.1 zákona č.                     131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení             niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o                       nasledovné hľadiská:

 • sociálne hľadisko,
 • telesne handicapovaní uchádzači,
 • záujem zahraničných Slovákov,
 • regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom konaní)

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím sa na jeho žiadosť určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie.

 

 

 

 


 

 Form of entrance exam

written, oral • Apply the application for study

  20.05.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Current number of filed applications:
8


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 40 €

Billing information

Payment of the fee depends on what kind of application you choose, either:

- the electronic application - non-cash charge to pay according to the instructions provided in the electronic application,

- a classic application - the most appropriate method of payment is via Internet banking fee, if necessary. EFT, certainly not money order.

For realization of payments through internet banking, if necessary.Bank Transfer need the following information:


- Bank account number: 7000066247/8180

- a constant symbol (KS): 0558

- variabilmý symbol (VS): 101900

- specific symbol (by Forestry): 101900721

- message to the recipient - surname and name of the candidate for the study (Goto)

For handling fee payments from the EU needed the following data:

- Bank account number: 7000066247/8180

- IBAN: SK 7000066247 408180000000

- SWIFT code: SUBASKBX

- name and address of the bank: General Credit Bank, as mill Niva 1, 829 90 Bratislava

- a constant symbol (KS): 0558

- variable symbol (VS): 101900

- specific symbol (by Forestry): 101900721

- message to the recipient - surname and name of the candidate for the study (Goto)

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Zita Bírová – Zita.Birova@uniag.sk
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data