Biomedicínska informatika

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu získajú poznatky z informatiky a jej aplikácií v medicíne a v biomedicíne. Vďaka tomu sa budú môcť uplatniť na rôznych stupňoch riadenia a vývoja v priemyselných podnikoch, v softvérových firmách a v iných inštitúciách ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, ktoré sa venujú analýze dát a medicínskych údajov, tvorbe medicínskych informačných systémov a vývoju softvéru pre spracovanie medicínskych a biomedicínskych dát. Absolventi tohto študijného programu získajú z informatiky znalosti potrebné pre tvorbu komplexných informačných systémov a okrem toho budú mať prehľad o typických problémoch z oblasti vývoja softvéru pre medicínsku prax, ktorý sa používa v zdravotníctve alebo biomedicínskych laboratóriách. Vďaka týmto vedomostiam dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a lokalizovať rozsiahle informačné systémy ako pre všeobecné účely, tak aj pre špeciálne medicínske aplikácie.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom (slovenskom) jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Od zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z ČR), ktorí chcú študovať v štátnom jazyku, sa vyžaduje úspešné absolvovanie jazykového testu zo slovenského jazyka s dosiahnutím úrovne minimálne B1. Jazykový test sa vykonáva v deň prijímacích skúšok a jeho úspešné absolvovanie je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Tí uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia úspešne absolvovali predpísané predmety (alebo ich ekvivalent podľa informačného listu), môžu písomne požiadať dekana fakulty o odpustenie prijímacej skúšky. Písomná žiadosť je súčasťou prihlášky a je uvedená na web stránkach FRI UNIZA.


Biomedicínska informatika - znalosti v rozsahu predmetov:

 • 5BA130 pravdepodobnosť a štatistika
 • 5UI124 algoritmy a údajové štruktúry 1


Coordinator for students with specific needs

RNDr. Zuzana Borčinová Tel.: 041/513 42 79

e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.skGeneral information on the admission exam

Po uzávierke prihlášok posiela fakulta uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku, ktorá okrem informácií o priebehu prijímacej skúšky obsahuje aj číslo miestnosti, v ktorej bude skúšku absolvovať. Po registrácii absolvuje uchádzač test z predmetov predpísaných pre daný inžiniersky študijný program v stanovenom časovom limite. Výsledky sú zverejnené ešte v deň konania prijímacích skúšok na internetovej stránke http://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/. Prístup ku svojím výsledkom získa uchádzač po zadaní svojho priezviska a identifikačného kódu. Písomné rozhodnutie o výsledku odošle dekanát fakulty uchádzačovi do 31.7.2022.

Študenti, ktorí neuspeli na prijímacej skúške, môžu byť prijatí na konverzné trojročné inžinierske študijné programy. Na konverzné trojročné inžinierske študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky na základe váženého študijného priemeru za bakalárske štúdium.Form of entrance exam

Test • Open day

  17.02.2022

 • Apply the application for study

  31.03.2022

 • Performance of the entrance exam

  02.06.2022 - 02.06.2022

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0026 9909

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10532 – inžinierske štúdium

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Renáta Nováková – renata.novakova@fri.uniza.sk
Last update: 21.11.2021 17:59

Draw attention to not topical data