Bezpečnosť a obrana štátu

Študijný program je určený pre uchádzačov, ktorí skončili druhý stupeň vysokoškolského štúdia.

Štúdium je určené pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí absolvovali magisterské alebo inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Posúdenie príbuznosti študijného odboru robí prijímacia komisia.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Prijímacia skúška bude vykonaná formou motivačného pohovoru pred komisiou pre prijímacie skúšky.Additional information

Prihláška sa považuje za elektronickú, ak je podaná elektronicky prostredníctvom informačného systému MAIS AOS alebo Portálu vysokých škôl.

Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konaniaCoordinator for students with specific needs

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skGeneral information on the admission exam

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2021/2022 pre 5-ročné externé doktorandské štúdium
študijný program Bezpečnosť a obrana štátu sú uvedené na webovom sídle Akadémie ozbrojených síl http://www.aos.sk/ v zložke Prijímacie konanie (vertikálna lišta vľavo) v jeho rolovacom menu Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika: Doktorandské štúdiumForm of entrance exam

motivačný pohovor

Prijímacia skúška bude vykonaná formou motivačného pohovoru pred komisiou pre prijímacie skúšky. Motivačný pohovor bude zameraný k téme dizertačnej práce, ktorú si uchádzač o doktorandské štúdium vybral, a komisia bude sledovať predovšetkým nasledujúce aspekty:
   - motivácia uchádzača o štúdium k riešeniu vybranej témy,
   - jeho poznatky z doterajšieho riešenia danej problematiky,
   - možné hypotézy na riešenie uvedeného problému,
   - jazykové schopnosti (angličtina) pre štúdium vedeckých a odborných prác,
   - výsledky štúdia dosiahnuté v druhom stupni vysokoškolského štúdia. • Apply the application for study

  15.03.2021 - 15.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  09.06.2021 - 09.06.2021

 • Send certificate to

  09.06.2021

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
8


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • zoznam publikovaných prác (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 300 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2021
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
- Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).
 
Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U(ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky, prípadne zaslať poštou).
 
Poznámka:
Poplatok je určený na administratívne a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a v prípade neúčasti alebo neúspešnosti na prijímacom konaní sa manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia!

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Last update: 06.04.2021 18:33

Draw attention to not topical data