Anestéziológia a resuscitácia

Prospects of graduates

Absolventi doktorandského štúdia na JLF UK v Martine získavajú schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú prácu v príslušnom odbore a programe. Preto ich uplatnenie je v samostatnej vedeckej a tvorivej činnosti v oblasti vedeckého výskumu, v pedagogike a v klinických odboroch i v liečebno - preventívnej práci vo svojom i v príbuzných odboroch. Absolventi majú schopnosti prispievať k ďalšiemu rozvoju svojich a príbuzných odborov.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

- úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z príslušného odboru a svetového jazyka,

- voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru,

- limit počtu miest doktorandov dennej formy,

- potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa (k termínu prijímacieho konania),

- overené fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu - po promócii),

- možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému,

- potvrdenie o praxi a súhlas zamestnávateľa so štúdiom v externej forme, 

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.Additional information

Počty miest:

- voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru

- limit počtu miest doktorandov dennej formyGeneral information on the admission exam
 • uchádzač o doktorandské štúdium na JLF UK v Martine na AR 2016/2017 si zaregistruje prihlášku cez elektronický systém AIS2  podľa pokynov na webovej stránke fakulty
 • potvrdenú, vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami je potrebné zaslať na Referát doktorandského štúdia JLF UK v Martine
 • JLF UK akceptuje aj prihlášku vytlačenú na predpísanom tlačive v papierovej forme
 • k prihláške je potrebné doložiť všetky prílohy, ktoré sú uvedené v rámci Rozhodnutia dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium, na tlačive prihlášky a podpísaný životopis


Form of entrance exam

prijímací pohovor • Apply the application for study

  11.03.2016 - 16.05.2016

 • Performance of the entrance exam

  09.06.2016 - 10.06.2016

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • medical certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej skúške (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €


The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

 

Tuzemská platba

Bankové spojenie:   

Štátna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4502

Variabilný symbol: 154

 

Platba zo zahraničia (krajiny SEPA)

Adresa príjemcu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Šafárikovo nám. 6

P.O.BOX 440

814 99 Bratislava

Slovenská republika

 

Názov banky:

Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

 

Číslo účtu:                

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0013 4502

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 154

 

Adresa na zaslanie prihlášky:

Jesseniova lekárska fakulta UK

Malá Hora 10701/4A

036 01 Martin

 

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Eva Andrisová – andrisova@jfmed.uniba.sk
Last update: 26.11.2015 11:59

Draw attention to not topical data