Overview of developing projects

Number of projects: 227

Project name University Average number points of ratings Condition
Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave prostredníctvom internacionalizácie TTU 0,0 Nefinancovaný
Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie na Univerzite J. Selyeho UJS 0,0 Nefinancovaný
Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline prostredníctvom internacionalizácie ŽU 0,0 Ukončený
Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite sv. Cyrila a Metoda prostredníctvom internacionalizácie UCM 0,0 Nefinancovaný
Zvyšovanie kvality prípravy budúcich učiteľov matematiky, fyziky, chémie, informatiky, anglického jazyka, slovenského jazyka a techniky formou doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na UKF v Nitre UKF 0,0 Ukončený
Zvyšovanie kvality podporných služieb pre študentstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici UMB 0,0 Ukončený
Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte (od konceptu k praxi) VŠMU 0,0 Ukončený
Zvýšenie ochrany univerzitnej siete a nové procesné moduly univerzitných informačných systémov TTU 0,0 Nefinancovaný
Zvýšenie kvality vzdelávania obnovou a modernizáciou IKT zariadení, softvéru a laboratórných technológií univerzity s ohľadom na potreby a očakávania praxe TnUAD 0,0 Nefinancovaný
Zvýšenie kvality vzdelávania na SPU v Nitre prostredníctvom internacionalizácie (INTER-EDU) SPU 0,0 Nefinancovaný
Number of records: 227 (1/23)

Filter

Filter