Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte (od konceptu k praxi)

Basic informations

Thematic area: 2016.2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

Project name: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti VŠMU v medzinárodnom kontexte (od konceptu k praxi)

University: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 265 160,80

Evaluation 1

Pridaná hodnota
8

Realizáciou projektu chcú dosiahnuť intenzívnejšie prepojenie aktivít jednotlivých fakúlt s dôrazom na zvyšovanie kvality, postupne zvyšovať počet programov vyučovaných v AJ. Plánujú prehĺbiť existujúce medzinárodné partnerstvá, očakávajú vznik funkčnej siete so zahraničnými akademickými a umeleckými pracoviskami a pomôcť absolventom nájsť uplatnenie v medzinárodnom umeleckom prostredí. Štyri hlavné aktivity projektu majú prispieť k rozvoju internacionalizácie jednotlivých fakúlt.

Systémovosť
8

Projekt prispeje k systémovej zmene školy vo vzdelávaní najmä v magisterskom a doktorandskom stupni.Vytvorenie nového študijného odboru pre doktorandov a príprava ŠP v AJ na akreditáciu, príprava spoločného magisterského programu Bábkarská tvorba v slovenskom a anglickom jazyku, akreditácia výčby v anglickom jazyku na Hudobnej fakulte a majstrovské triedy prispejú k systémovým zmenám vo vzdelávaní.

Konzistentnosť
9

Plánované aktivity sú v súlade s dlhodobým zámerom školy, vychádzajú s rozbehnutých doterajších aktivít v oblasti internacionalizácie vzdelávania.

Kvalita projektu a jeho aktivít
8

V projekte sú plánované 4 hlavné aktivity: 1. aktivita - zameraná na podporu a rozvoja zručností doktorandov vo forme dvojdňových intenzívnych seminárov, 2. aktivita - Spoločný diplom (projekt trvá už 3 roky) - jeho cieľom je príprava spoločných plánov magisterského štúdia bábkarskej tvorby v spolupráci s 3 VŠ v Prahe, Varšave a Budapešti - , tvorba Malého slovníka pojmov bábkarskej tvorby v slovensko, českom, poľskom a maďarskom jazyku, jazykové kurzy pre pedagógov, podanie akreditačného spisu v SJ a AJ.
3. aktivita pre Hudobnú fakultu - príprava akreditácie programov v oblasti hudobného umenia a 4. aktivita - Majstrovské triedy pre študentov Filmovej a televíznej tvorby. Aktivity sú v súlade so stanovenými cieľmi a očakávanými výstupmi, časový plán je priemeraný a dosiahnuteľný.

Merateľné ukazovatele a výstupy
9

Merateľné aktivity a výstupy sú sú podrobne uvedené a číselne podložené. V rámci 1. aktivity plánujú vytvoriť partneskú medzinárodnú sieť 12 pracovísk, ktorá bude predpokladom udržateľnosti tejto aktivity. V aktivite 2 plánujú na záver akreditovaného ŠP v SJ a AJ zabzepečiť prijímacie konanie na 2. stupeň 2019/2020 v spolupráci s 3 zahraničnými VŠ a tým naznačiť pokračovanie projektu aj v budúcnosti. V rámci aktivity 3 inovácia 20 ŠP v AJ pripravených na akreditáciu na 1. a 2. stupni vzdelávania, vrátane jazykového kurzu pre pedagógov. V aktivite 3 plánujú uskutočniť v každom projektovom roku 2 majstrovské triedy pre študentov Filmovej a televíznej tvorby.

Rozpočet
9.00

Rozpočet je primeraný plánovaným aktivitám, komentár k rozpočtu je detailne rozpracovaný pre každú aktivitu.

Manažment projektu
8

Na manažmente projektu sa podielajú pracovníci rektorátu v spolupráci s jednotlivými fakultami. Do projektu budú okrem vlastných zamestnancov zapojení aj externí pracovníci

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
9

Škola má celkom reálne predstavy, ako ďalej pokračovať v rozbehnutých aktivitách v projektovom období aj po jeho skončení - pre doktorandov po skončení projektu plánujú otvoriť nový ŠP, tento tematicky nadväzuje na viacročný projekt Divadelnej fakulty Kultúra profesionálne, financovaný viaczdrojovo, rovnako aj aktivitu ŠP bábkarskej tvorby sa po akreditácii stane regulérnou ponukou štúdia, V aktivite 2 plánujú na záver akreditovaného ŠP v SJ a AJ zabezepečiť prijímacie konanie na 2. stupeň 2019/2020 v spolupráci s 3 zahraničnými VŠ a tým naznačiť pokračovanie projektu aj v budúcnosti. Nové ŠP v AJ na Hudobnej a tanečnej fakulte pripravia na akreditáciu a budú zahrnuté v ponuke pre zahraničných študentov, Majstrovské triedy plánujú financovať v spolupráci s partnermi.

Záverečný komentár a odporúčania

Projekt je starostlivo prepracovaný, reálny, zaslúžil by si finančnú podporu. Projekt dokazuje previazanosť doterajších aktivít s projektovvými aktivitami a pokračovanuie aktivít po ukončení projektu.

Total points
102.50

Evaluation 2

Pridaná hodnota
8

-

Systémovosť
7

-

Konzistentnosť
8

-

Kvalita projektu a jeho aktivít
7

-

Merateľné ukazovatele a výstupy
7

-

Rozpočet
7.00

-

Manažment projektu
7

-

Udržateľnosť aktivít a spoluúčasť
5

-

Záverečný komentár a odporúčania

Vzhľadom na skutočnosť, že VŠMU doteraz nemala aktívne programy v cudzom jazyku, je veľkým pozitívom, že projekt sa snaží tento stav zmeniť (záujem o umelecké smery zo zahraničia existuje, aktuálne ho ale nebolo možné ponúknuť).

Aktivitu Doktorandský pilot možno chápať v kontexte, ktorý naznačuje názov. Ide o vytváranie zázemia pre možnú internacionalizáciu doktorandských programov vo väčšom meradle.

Aktivita Spoločný diplom sa zdá trocha problematická. Samotní predkladatelia konštatujú, že projekt tvorby programu smerujúceho s spoločnému diplomu sa končí a bol podporený z iných zdrojov. Je preto otázne, aká je pridaná hodnota pre systémovú zmenu z pohľadu aktuálne predloženého projektu. Nie je jasné, či činnosti, ktoré sú tu naplánované, sú extra aktivitami (v tom prípade je podpora možná), alebo sú integrálnou súčasťou programu, ktorý vznikol z predošlého projektu (vtedy je otázne, či podporiť, lebo zrejme nebola domyslená udržateľnosť predošlého projektu, ak je na uvedenie jeho výsledkov do života potrebné mimoriadne financovanie, nie riadne zdroje školy).

Akreditácia programov v AJ sa zdá byť pomerne ambiciózna, čo do počtu programov. Keďže škola doteraz neponúkala takéto programy, je otázne, ako je personálne zdatná s ohľadom na jazykovú vybavenosť (tu vidíme len potenciálne riziko, ak sa nepodarí naplniť plánované počty). Pre udržateľnosť týchto programov je tiež podstatné urobiť systémovú zmenu v podmienkach na zamestnávanie pedagogických pracovníkov, a to pridaním požiadavky na aktívne ovládanie anglického jazyka na istej úrovni a preverovanie tejto úrovne (v projekte sa plánujú jazykové kurzy pre súčasných zamestnancov, aby si dorovnali potrebnú kvalifikáciu, z pohľadu udržateľnosti je ale potrebné udržať jazykové schopnosti aj nových pracovníkov bez potreby dodatočných nákladov na ďalšie jazykové kurzy).

V prípade aktivity Majstrovské triedy je jediná otázna vec, a to je udržateľnosť aktivity po skončení projektu. Aj keď škola píše, že vytvorí nový model financovania týchto aktivít, nešpecifikuje, ako (ak by to bolo také jednoduché, asi by to zrealizovali aj doteraz, takže bolo by vhodnejšie vedieť, čo zmenia v priebehu 3 rokov projektu v rozpočte, aby mohli mať po skončení dostatočné zdroje na pokračovanie).

Total points
83.00

Filter

Filter